Dioničari

Poziv na Glavnu skupštinu Infosistem d.d., 29.8.2017.

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15, 17, 22. i 25. Statuta INFOSISTEM d.d.-a, iz Zagreba, Ivana Šibla 15, (dalje u tekstu i kao: Društvo), Uprava Društva donosi dana 11. srpnja 2017. godine, sljedeću Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva započeti će 29. kolovoza 2017. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.
Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Glavne skupštine, imenovanje verifikacijske komisije, verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
 2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
 3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2016.g.
 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016.g.
 5. Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2016.g.
 6. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016.g.
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016.g.
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016.g.
 9. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2016.g.
 10. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2017. g.
 11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. g.
 12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Uprava i Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2) Donosi se Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine društva Infosistem d.d.: „Utvrđuje se da je predsjedniku Glavne skupštine INFOSISTEM d.d., gospodinu Robertu Mišeti i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine, gospođi Višnji Svitlanović, zaključno s danom 31.03.2017. istekao dvogodišnji mandat. Prihvaća se prijedlog o izboru predsjednika Glavne skupštine Infosistem d.d. – Robert Mišeta iz Zagreba, Šestinski dol 137, OIB: 52868482237; i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Infosistem d.d. – Irena Hodak iz Pule, Kučine 62, Vinkuran, Medulin; OIB 68510739000.“

Ad 3) Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2016. godini.

Ad 4) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. g.

Ad 5) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2016. g.

Ad 6) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. g.

Ad 7) Za svakog člana Uprave Društva glasuje se pojedinačno o davanju razrješnice za 2016. g: Daje se razrješnica svakom članu Uprave pojedinačno.

Ad 8) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2016.g.

Ad 9) Usvaja se prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2016.g.: „Ostvarena dobit za 2016. godinu u iznosu 643.139,28 kn raspodjeljuje se u zadržanu dobit“.

Ad 10) Usvaja se Plan poslovanja za 2017.g.

Ad 11) Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2017.g: „Za revizora INFOSISTEM d.d.-a za godinu koja završava 31. prosinca 2017. imenuje se «CONSULTUM KOMPARIĆ» d.o.o. 52100 Pula, Argonautska 28.“

Ad 12) Donosi se Odluka o izboru članova Nadzornog odbora društva Infosistem d.d.: „Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora INFOSISTEM d.d., gospodi – Denis Burmaz iz Zagreba, Višnjevac 8; OIB 43571436783,.- Kristijan Floričić iz Pule, Munte 128 Premantura, OIB: 20412779890, – Slavko Jereb iz Pule, Zadarska 17; OIB 83258726492, – Karlo Kardov iz Splita, Sv. Nikole Tavelića 45; OIB:40471458781, zaključno s danom 31.03.2017. istekao dvogodišnji mandat. Prihvaća se prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora društva Infosistem d.d.: – Irena Hodak iz Pule, Kučine 62, Vinkuran, Medulin; OIB 68510739000; -Slavko Jereb iz Pule, Zadarska 17; OIB 83258726492; – Karlo Kardov iz Splita, Sv. Nikole Tavelića 45; OIB:40471458781; -Mladen Krtalić iz Zagreba, Martićeva 5; OIB 16821438315;.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine Društva upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).
Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.
Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.
Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid u kadrovskoj službi Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.
Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 26. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će istog dana 29. kolovoza 2017. godine u 15.00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

INFOSISTEM d.d.,
Robert Mišeta, predsjednik Uprave

Javite nam se

Želite saznati više o našim rješenjima i uslugama ili vam treba pomoć sa IT izazovima?