Hrvatski
| 06.10.2011 u 8:20 sati |
 • Share

Novosti za dioničare

28.07.2017.

Poziv na Glavnu skupštinu Info poslovne nekretnine d.d., 29.8.2017.

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15, 17, 22. i 25. Statuta INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.-a, iz Zagreba, Ivana Šibla 15, (dalje u tekstu i kao: Društvo), direktor Društva donosi dana 11. srpnja 2017. godine, sljedeću Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.

 Glavna skupština Društva započeti će 29. kolovoza 2017. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

 DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, imenovanje verifikacijske komisije, verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
3. Izvješće direktora Društva o poslovanju Društva za 2016.g.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016.g.
5. Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2016.g.
6. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016.g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru Društva za 2016.g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016.g.
9. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2016.g.
10. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2017.g.
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017.g.
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2)  Donosi se Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine društva Info poslovne nekretnine d.d.: „Utvrđuje se da je predsjedniku Glavne skupštine INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d. i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d. zaključno s danom 31.03.2017. istekao dvogodišnji mandat. Prihvaća se prijedlog o izboru predsjednika Glavne skupštine INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d. – Irena Hodak iz Pule, Kučine 62, Vinkuran, Medulin; OIB 68510739000; i zamjenika predsjednika Glavne skupštine INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d. – Branka Anadolac iz Zagreba, Klaićeva 11A, OIB: 55092736016.“
Ad 3)  Usvaja se Godišnje izvješće direktora Društva o poslovanju Društva u 2016.g.
Ad 4)  Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016.g.
Ad 5)   Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2016.g.
Ad 6)   Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2016.g.
Ad 7)   Daje se razrješnica direktoru Društva za 2016. godinu.
Ad 8)   Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2016.g.
Ad 9)   Usvaja se prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2016.g.; „Ostvarena dobit za 2016. godinu u iznosu 60.597,47 kn raspodjeljuje se u zadržanu dobit.“
Ad 10)   Donosi se odluka o Planu poslovanja za 2017.g.
Ad 11)   Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2017. g.: „Za revizora INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.-a za godinu koja završava 31. prosinca 2017. imenuje se «CONSULTUM KOMPARIĆ» d.o.o. 52100 Pula, Argonautska 28.“.
Ad 12)   Donosi se Odluka o izboru članova Nadzornog odbora društva INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.: „Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.: – Kristijan Floričić iz Pule, Munte 128 Premantura, OIB: 20412779890; – Manuela Andrić iz Splita, 141. brigade 6; OIB::90816099098; – Sandra Marček Cvitić iz Rovinja, Pod lukovima 5; OIB: 43266340572; zaključno s danom 31.03.2017. istekao dvogodišnji mandat. Prihvaća se prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora društva INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.: -Branka Anadolac iz Zagreba, Klaićeva 11A, OIB: 55092736016; -Irena Hodak iz Pule, Kučine 62, Vinkuran, Medulin; OIB 68510739000; -Slavko Jereb  iz Pule, Zadarska 17; OIB 83258726492; -Karlo Kardov iz Splita, Sv. Nikole Tavelića 45; OIB:40471458781”.

 _____________

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine Društva upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid u službi Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 26. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će istog dana ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­29. kolovoza 2017. godine u 11.00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.,

Robert Mišeta, direktor

 


 

28.07.2017.

Poziv na Glavnu skupštinu Infosistem d.d., 29.8.2017.

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15, 17, 22. i 25. Statuta INFOSISTEM d.d.-a, iz Zagreba, Ivana Šibla 15, (dalje u tekstu i kao: Društvo), Uprava Društva donosi dana 11. srpnja 2017. godine, sljedeću Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva započeti će 29. kolovoza 2017. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

 DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, imenovanje verifikacijske komisije, verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2016.g.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016.g.
5. Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2016.g.
6. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016.g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016.g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016.g.
9. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2016.g.
10. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2017. g.
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. g.
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Uprava i Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2)  Donosi se Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine društva Infosistem d.d.: „Utvrđuje se da je predsjedniku Glavne skupštine INFOSISTEM d.d., gospodinu Robertu Mišeti i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine, gospođi Višnji Svitlanović, zaključno s danom 31.03.2017. istekao dvogodišnji mandat. Prihvaća se prijedlog o izboru predsjednika Glavne skupštine Infosistem d.d. – Robert Mišeta iz Zagreba, Šestinski dol 137, OIB: 52868482237; i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Infosistem d.d. – Irena Hodak iz Pule, Kučine 62, Vinkuran, Medulin; OIB 68510739000.“
Ad 3)      Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2016. godini.
Ad 4)      Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. g.
Ad 5)      Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2016. g.
Ad 6)      Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. g.
Ad 7)      Za svakog člana Uprave Društva glasuje se pojedinačno o davanju razrješnice za 2016. g: Daje se razrješnica svakom članu Uprave pojedinačno.
Ad 8)      Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2016.g.
Ad 9)      Usvaja se prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2016.g.: „Ostvarena dobit za 2016. godinu u iznosu 643.139,28 kn raspodjeljuje se u zadržanu dobit“.
Ad 10)   Usvaja se Plan poslovanja za 2017.g.
Ad 11)  Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2017.g: „Za revizora INFOSISTEM d.d.-a za godinu koja završava 31. prosinca 2017. imenuje se «CONSULTUM KOMPARIĆ» d.o.o. 52100 Pula, Argonautska 28.“
Ad 12)    Donosi se Odluka o izboru članova Nadzornog odbora društva Infosistem d.d.: „Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora INFOSISTEM d.d., gospodi – Denis Burmaz iz Zagreba, Višnjevac 8; OIB 43571436783,.- Kristijan Floričić iz Pule, Munte 128 Premantura, OIB: 20412779890, – Slavko Jereb  iz Pule, Zadarska 17; OIB 83258726492, – Karlo Kardov iz Splita, Sv. Nikole Tavelića 45; OIB:40471458781, zaključno s danom 31.03.2017. istekao dvogodišnji mandat. Prihvaća se prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora društva Infosistem d.d.: – Irena Hodak iz Pule, Kučine 62, Vinkuran, Medulin; OIB 68510739000; -Slavko Jereb  iz Pule, Zadarska 17; OIB 83258726492; – Karlo Kardov iz Splita, Sv. Nikole Tavelića 45; OIB:40471458781; Mladen Krtalić iz Zagreba, Martićeva 5; OIB 16821438315;.

 _____________

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine Društva upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid u kadrovskoj službi Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 26. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će istog dana 29. kolovoza 2017. godine u 15.00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

INFOSISTEM d.d.,

Robert Mišeta, predsjednik Uprave

———————————————–

03.06.2014.

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15., 17., 22. i 25.  Statuta INFOSISTEM d.d.-a, iz Zagreba, Ivana Šibla 15, (dalje u tekstu i kao: Društvo) te Odluke Uprave Društva od dana 28. svibnja 2014. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva započeti će u četvrtak 03. srpnja 2014. godine s početkom u 13.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

 DNEVNI RED

1.   Verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum),
2.   Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2013. godinu,
3.   Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. god,
4.   Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2013. godinu,
5.   Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2013. god,
6.   Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2013. godinu,
7.   Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu,
8.   Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu,
9.   Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica te donošenje Odluke o izmjenama čl. 7. i čl. 8. Statuta Društva,
10. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2014. godinu,
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu,
12. Donošenje odluke o izmjeni čl. 18. st. 1. Statuta.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke, a Nadzorni odbor predlaže donošenje odluka pod točkom 11. dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 2)  Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2013. godini.

Ad 3)  Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu.

Ad 4)  Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2013. godinu.

Ad 5)  Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2013. godinu

Ad 6)   Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka za 2013. godinu

Ad 7)   Za svakog člana Uprave Društva glasuje se pojedinačno o davanju razrješnice za 2013. godinu:

Daje se razrješnica svakom članu Uprave pojedinačno.

Ad 8)   Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.

Ad 9) Usvaja se prijedlog o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem 466 (četristošezdesetišest) vlastitih dionica Društva te se mijenjaju članci 7. i 8. Statuta Društva koji sada glase:

Članak 7.

TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital Društva iznosi 21.236.400,00 kuna.

Članak 8.

NOMINALNI IZNOS DIONICA

Temeljni kapital podijeljen je na 53.091 redovnih dionica nominalnog iznosa 400,00 kuna.“.

Ad 10)             Usvaja se prijedlog odluke o Planu poslovanja za 2014. godinu.

Ad 11) Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2014. godinu:

Za revizora INFOSISTEM d.d.-a za godinu koja završava 31. prosinca 2014. imenuje se «CONSULTUM KOMPARIĆ» d.o.o. 52100 Pula, Argonautska 28.

Ad 12)  Glavna skupština donosi sljedeću odluku:

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, kao i temeljem Statuta dioničkog društva INFOSISTEM, Glavna skupština Društva na svojoj sjednici donosi sljedeću

 O D L U K U O IZMJENAMA STATUTA DIONIČKOG DRUŠTVA INFOSISTEM

 1. Članak 18. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor ima 3 člana od kojih je jedan član predstavnik radnika.“

 1. Nadzorni odbor Društva ovlašten je sukladno čl. 22. st. 1. al. 6. utvrditi pročišćeni tekst Statuta, odnosno uskladiti njegov tekst sa donesenim izmjenama.

——–

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Sukladno čl. 23. st.3. Statuta pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, Društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć treba predati društvu i ono je zadržava na čuvanju najmanje tri godine.

Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osobačije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdajepunomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje dadjeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, biti će dostupni dioničarima na uvid u kadrovskoj službi Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 26. st. 1. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će u četvrtak, 03. srpnja 2014. godine s početkom u 14,00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

 

INFOSISTEM d.d.,

Joško Dorić, predsjednik Uprave

———————————————–

20.06.2013.

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15., 17., 22. i 25. Statuta INFOSISTEM d.d.-a, iz Zagreba, Ivana Šibla 15, (dalje u tekstu i kao: Društvo) te Odluke Uprave Društva od dana 14. lipnja 2013. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU INFOSISTEM d.d.
Glavna skupština Društva započeti će u utorak, 23. srpnja 2013. godine s početkom u 13.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED
1. Verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum),
2. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2012. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. god.,
4. Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2012. godinu,
5. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2012. god. i Konsolidiranih financijskih izvješća za 2012. godinu,
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu,
7. Donošenje odluke o formiranju rezervi Društva za vlastite dionice,
8. Donošenje odluke o vrijednosnom usklađenju potraživanja na teret zadržane dobiti,
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu,
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu,
11. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2013. godinu,
12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu,
13. Donošenje odluke o pripajanju INFOSUSTAV 96 d.o.o. preuzimatelju INFOSISTEM d.d.,
14. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke, a Nadzorni odbor predlaže donošenje odluka pod točkom 12. dnevnog reda, kako slijedi:
Ad 2) Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2012. godini.
Ad 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za
2012. godinu.
Ad 4) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2012. godinu.
Ad 5) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2012. godinu i Konsolidirana financijska izvješća za 2012. godinu.
Ad 6) Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu:
I. Zadržana dobit na dan 31.12.2012. iznosi 5.091.501,59 kn. Ostvareni gubitak za 2012. godinu u iznosu 300.330,85 kn pokriva se iz zadržane dobiti.
II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 7) Donosi se odluka o formiranju rezervi Društva za vlastite dionice:
I. Iz zadržane dobiti formiraju se Rezerve za vlastite dionice u iznosu 157.360,06 kn.
II. Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
Ad 8) Donosi se odluka o vrijednosnom usklađenju potraživanja na teret zadržane dobiti:
Glavna skupština je na redovnoj sjednici održanoj 21.07.2009. godine donijela Odluku o korištenju zadržane dobiti za pokriće troškova iz prethodnih razdoblja (po presudi Županijskog suda u Zagrebu broj Gž-2400/07-2 od 03. lipnja 2008. godine).
Temeljem Presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Revr 641/08-2 primljene 28.05.2009. godine kojom je naša revizija prihvaćena i kojom su preinačene: presuda Županijskog suda u Zagrebu broj Gžr-2400/07 i presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pr-5580/03 Glavna skupština je na redovnoj sjednici održanoj 17.06.2010. godine donijela Odluku o ispravku knjiženja u poslovnoj 2009. godini na način da je cjelokupni iznos 1.804.207,34 kn vraćen u zadržanu dobit i tamo ostaje kao rezervacija za eventualne moguće otpise u budućem razdoblju.

Radi naplate potraživanja od bivše djelatnice podnijeta je dana 08.07.2009. tužba Općinskom građanskom sudu u Zagrebu koja je još uvijek u toku.

Također, bivša djelatnica (nakon gubitka spora po Revr 641/08-2) podnijela je Ustavnu tužbu koja je isto u toku.

Zbog neizvjesnosti naplate u poslovnoj 2011. godini na teret zadržane dobiti provedeno je vrijednosno usklađenje potraživanja od gđe Kokot u iznosu 1.050.000,00 kn.

 u poslovnoj 2012. godini na teret zadržane dobiti provodimo vrijednosno usklađenje potraživanja od HZMO u iznosu 265.314,43 kn.
Ad 9) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2012. godinu te se donosi odluka:
Utvrđuje se da je Uprava INFOSISTEM d.d.-a upravljala Društvom u skladu sa Zakonom i Statutom pa se temeljem navedenog Upravi daje razrješnica za 2012. godinu:
 gdinu L. Čurkoviću za period 01.01.2012. do 08.03.2012. godine
 gdinu J. Doriću od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine

Ad 10) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu te se donosi odluka:
Utvrđuje se da je Nadzorni odbor INFOSISTEM d.d.-a obavljao svoje funkcije u skladu sa Zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za 2012. godinu.

Ad 11) Usvaja se prijedlog odluke o Planu poslovanja za 2013. godinu.
Ad 12) Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2013. godinu:
Za revizora INFOSISTEM d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2013. imenuje se CONSULTUM KOMPARIĆ d.o.o., 52100 Pula, Argonautska 28.
Ad 13) Donosi se:
ODLUKA
o pripajanju INFOSUSTAV 96 d.o.o.-a preuzimatelju INFOSISTEM d.d.-u
I.
Donosi se odluka o pripajanju INFOSUSTAV 96 d.o.o.-a preuzimatelju INFOSISTEM d.d.-u te se daje suglasnost na Ugovor o pripajanju od 27.03.2013. godine, koji je solemniziran dana 16.04.2013. godine pod brojem OV-5614/13 od strane javnog bilježnika Sanje Barbarić iz Zagreba.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 14) Glavna skupština donosi sljedeću odluku:
Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, kao i temeljem Statuta dioničkog društva INFOSISTEM, Glavna skupština Društva na svojoj sjednici donosi sljedeću
O D L U K U
O IZMJENAMA STATUTA DIONIČKOG DRUŠTVA INFOSISTEM
I. Članak 15. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:
„Svaki član Uprave vodi poslove društva te ga zastupa pojedinačno i samostalno.“
II. Članak 22. stavak 1. Statuta mijenja se na način da se alineja 11. briše u cijelosti, dok se u alineji 10. brišu riječi „iznad 50.000,00 kuna,“ te se umjesto njih stavljaju riječi „150.000,00 kuna.“
III. Nadzorni odbor Društva ovlašten je sukladno čl. 22. st. 1. al. 6. utvrditi pročišćeni tekst Statuta, odnosno uskladiti njegov tekst sa donesenim izmjenama.

——

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.
Sukladno čl. 23. st.3. Statuta pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).
Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, Društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć treba predati društvu i ono je zadržava na čuvanju najmanje tri godine.
Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći
Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.
Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, biti će dostupni dioničarima na uvid u kadrovskoj službi Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.
Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 26. st. 1. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će u utorak, 23. srpnja 2013. godine s početkom u 14,30 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

INFOSISTEM d.d.,

____________________________
Joško Dorić, predsjednik Uprave

 

31.05.2012.

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15., 17., 22. i 25. Statuta INFOSISTEM d.d.-a, iz Zagreba, Ivana Šibla 15, (dalje u tekstu i kao: Društvo) te Odluke Uprave Društva od dana 24. svibnja 2012. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva započeti će u četvrtak, 28. lipnja 2012. godine s početkom u 13.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum),
2. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2011. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. god.,
4. Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2011. godinu,
5. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2011. god. i Konsolidiranih financijskih izvješća za 2011. godinu,
6. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2011. godinu,
7. Donošenje odluke o ukidanju rezervi Društva za vlastite dionice,
8. Donošenje odluke o vrijednosnom usklađenju potraživanja na teret zadržane dobiti,
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu,
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu,
11. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2012. godinu,
12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu,
13. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine i zamjenika predsjednika Glavne skupštine INFOSISTEM d.d,
14. Donošenje Odluke o naknadi (nagradi) predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke, a Nadzorni odbor predlaže donošenje odluka pod točkama 12., 13. i 14. dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 2) Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2011. godini.
Ad 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. godinu.
Ad 4) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2011. godinu.
Ad 5) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu i Konsolidirana financijska izvješća za 2011. godinu.

Ad 6) Usvaja se prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2011. godinu:
I. Ostvarena dobit za 2011. godinu u iznosu 729.596,69 kn raspodjeljuje se:
U ZADRŽANU DOBIT
II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7) Donosi se odluka o ukidanju rezervi Društva za vlastite dionice:
I. Rezerve Društva koje su formirane za svrhu stjecanja vlastitih dionica u iznosu 1.988.915,41 kn vraćaju se u zadržanu dobit.
II. Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja

Ad 8 ) Donosi se odluka o vrijednosnom usklađenju potraživanja na teret zadržane dobiti:
Glavna skupština je na redovnoj sjednici održanoj 21.07.2009. godine donijela Odluku o korištenju zadržane dobiti za pokriće troškova iz prethodnih razdoblja (po presudi Županijskog suda u Zagrebu broj Gž-2400/07-2 od 03. lipnja 2008. godine).

Temeljem Presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Revr 641/08-2 primljene 28.05.2009. godine kojom je naša revizija prihvaćena i kojom su preinačene: presuda Županijskog suda u Zagrebu broj Gžr-2400/07 i presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pr-5580/03 Glavna skupština je na redovnoj sjednici održanoj 17.06.2010. godine donijela Odluku o ispravku knjiženja u poslovnoj 2009. godini na način da je cjelokupni iznos 1.804.207,34 kn vraćen u zadržanu dobit i tamo ostaje kao rezervacija za eventualne moguće otpise u budućem razdoblju.

Radi naplate potraživanja od bivše djelatnice podnijeta je dana 08.07.2009. tužba Općinskom građanskom sudu u Zagrebu koja je još uvijek u toku.

Također, bivša djelatnica (nakon gubitka spora po Revr 641/08-2) podnijela je Ustavnu tužbu koja je isto u toku. Zbog neizvjesnosti naplate od gđe Kokot:
u poslovnoj 2011. godini na teret zadržane dobiti provodimo vrijednosno usklađenje potraživanja u iznosu 1.050.000,00 kn.

Ad 9) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2011. godinu.
Ad 10) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu.
Ad 11) Usvaja se prijedlog odluke o Planu poslovanja za 2012. godinu.
Ad 12) Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2012. godinu:
Za revizora INFOSISTEM d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2012. imenuje se CONSULTUM KOMPARIĆ d.o.o., 52100 Pula, Argonautska 28.
Ad 13)
ODLUKA
o izboru predsjednika Glavne skupštine i zamjenika predsjednika Glavne skupštine INFOSISTEM d.d.
I.
Utvrđuje se da predsjedniku Glavne skupštine INFOSISTEM d.d., gospodinu Dragutinu Folnegoviću, i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine, gospodinu Nebojši Gvozdiću, s danom 27. 11. 2012. istječe četverogodišnji mandat.
II.
Za predsjednika Glavne skupštine INFOSISTEM d.d. bira se:
Dragutin Folnegović, OIB: 39405029187.
Mandat izabranog predsjednika Glavne skupštine traje dvije godine i počinje s danom 28. 11. 2012. godine.
III.
Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine INFOSISTEM d.d. bira se:
Nebojša Gvozdić, OIB: 76872183250.
Mandat izabranog zamjenika predsjednika Glavne skupštine traje dvije godine i počinje s danom 28. 11. 2012. godine.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 14) :
ODLUKA
o utvrđivanju i isplati naknade (nagrade) predsjedniku i zamjeniku predsjednika
Glavne skupštine INFOSISTEM d.d.
I.
Za rad i odgovornosti predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine isplaćuje se jednokratna godišnja naknada (nagrada) u sljedećoj visini:
– u iznosu od 2.000,00 kuna neto za predsjednika Glavne skupštine,
– u iznosu od 1.000,00 kuna neto za zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
Navedeni iznosi dospijevaju na naplatu svakog 30-og u lipnja u kalendarskoj godini.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.
Sukladno čl. 23. st.3. Statuta pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).
Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, Društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć treba predati društvu i ono je zadržava na čuvanju najmanje tri godine.
Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći
Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.
Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, biti će dostupni dioničarima na uvid u kadrovskoj službi Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.
Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 26. st. 1. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će u četvrtak, 28. lipnja 2012. godine u 14,30 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

INFOSISTEM d.d.,
po Upravi
Joško Dorić, član Uprave

———————————————————————————————————————————–

06.03.2012.

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 9. Statuta INFOSISTEM d.d.-a, iz Zagreba, Ivana Šibla 15, (dalje u tekstu i kao: Društvo) i Odluke Uprave Društva od dana 20. veljače 2012. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINE INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva započeti će u utorak, 27. ožujka 2012. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED
 1. Otvaranje Glavne skupštine, imenovanje verifikacijske komisije, verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum),
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva,
 3. Donošenje Odluke o opozivu tj. razrješenju svih članova Nadzornog odbora,
 4. Donošenje Odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora,
 5. Donošenje Odluke o naknadi (nagradi) članovima Nadzornog odbora.

 

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku pod 2., a Nadzorni odbor predlaže donošenje odluka pod točkama 3., 4. i 5. dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 2)    Glavna skupština donosi sljedeću odluku:

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština je __. __. 2012. donijela sljedeću odluku o izmjeni Statuta INFOSISTEM d.d.-a u cijelosti, a isti sada glasi

S T A T U T dioničkog društva INFOSISTEM

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Dioničko društvo INFOSISTEM (u daljnjem tekstu: Društvo) nastalo je pretvorbom poduzeća „Infosistem“, Zagreb na Osnivačkoj skupštini od 19. siječnja 1993. godine, sukladno Odluci o pretvorbi poduzeća „Infosistem“ u dioničko društvo od 18.11.1992. godine i rješenju Agencije za restrukturiranje i razvoj broj 05-07/92-06/275-2 od 19.11.1992. godine.

Provedba pretvorbe registrirana je kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 11.03.1993. pod brojem registarskog uloška 1-2603.


 OSNOVNE ODREDBE

Članak 2.

PREDMET STATUTA

Ovim Statutom, nanovo se uređuje ustroj i poslovanje Društva.

Članak 3.

TVRTKA

Društvo posluje pod tvrtkom:

INFOSISTEM d.d. Izgradnja i održavanje informatičkih sustava.

Društvo ima skraćenu tvrtku koja glasi:

INFOSISTEM d.d.

Članak 4.

SJEDIŠTE

Sjedište Društva je u Zagrebu, Ivana Šibla 15.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština Društva.

Članak 5.

PEČAT

Društvo ima pečat koji sadrži tvrtku i adresu sjedišta Društva.

Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa zakonom.

Oblik, veličinu, njihov broj kao i drugo vezano za korištenje i postupanje s pečatom određuje Uprava Društva.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

30.0                  Proizvodnja uredskih strojeva i računala (kompjutora)

50.1                  Trgovina motornim vozilima

51                      Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i

motociklima

52.47              Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim

priborom

52.48.1   Trgovina na malo uredskom opremom i računalima (kompjutorima)

 • Pružanje usluga hrane, prehrane, pića, napitaka sa uslugama smještaja
 • Posredovanje u kupnji, prodaji, iznajmljivanju i procjeni nekretnina
 • Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi  (hardwareu)
 • Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea)
 • Iznajmljivanje  uredskih strojeva i opreme, uključujući računala (kompjutore)
 • Obrada podataka
 • Izrada baze podataka
 • Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava (računala)
 • Ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti
 • Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi; porezno savjetovanje
 • Usluge otpremništva
 • Organiziranje kompjuterskih tečajeva
 • Projektiranje i izvođenje računalnih (kompjuterskih) sustava, računalnih mreža i programske opreme (softwarea)

Društvo može, bez upisa u sudski registar, obavljati u manjem opsegu i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti Društva koje su upisane u sudski registar ako se time doprinosi boljem iskorištavanju kapaciteta, materijala i uopće poslovanja Društva.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA I NOMINALNI IZNOSI DIONICA

Članak 7.

TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital Društva iznosi 21.422.800,00 kuna.

Članak 8.

NOMINALNI IZNOS DIONICA

Temeljni kapital podijeljen je na 53.557 redovnih dionica nominalnog iznosa 400,00 kuna.

Članak 9.

DIONICE

Dionice se izdaju na ime.

Društvo izdaje redovne i povlaštene dionice u skladu s odlukom Glavne skupštine Društva.

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.

Članak 10.

REGISTAR DIONICA

Dionice Društva postoje u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja središnje klirinško depozitarno društvo.

Dionice društva vode se u registru dionica kojeg vodi zakonom ovlaštena pravna osoba, odnosno Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje u tekstu: SKDD).

Dioničarom Društva smatra se ona osoba na čijem je računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira zabilježena dionica Društva.

Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na dionicama Društva obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise računalnog sustava kojeg vodi SKDD, sukladno propisima te pravilima i uputama koje donosi zakonom ovlaštena pravna osoba, a o kojim okolnostima je svaki dioničar dužan bez odgode obavijestiti SKDD.

Članak 11.

PRAVO PRVENSTVA

U slučaju povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, dioničari mogu ostvariti pravo prvenstva pri upisu novih dionica razmjerno svome udjelu u temeljnom kapitalu Društva, a u skladu sa zakonom i odlukom o izdavanju novih dionica.

Članak 12.

PRAVA I OBVEZE DIONIČARA

Dioničari imaju sljedeća prava:

–           pravo glasa u Glavnoj Skupštini Društva,

–           pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda),

–           pravo na isplatu ostatka dijela likvidacijske odnosno stečajne mase Društva,

–           pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Svaka redovita dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 13.

Društvo ima Slijedeće organe:

–           Upravu,

–           Nadzorni odbor,

–           Glavnu skupštinu.

UPRAVA

Članak 14.

SASTAV UPRAVE

Uprava ima do 3 člana, od kojih je jedan Predsjednik Uprave.

Mandat članova Uprave traje do 4 godine i mogu se, nakon isteka mandata, ponovno imenovati bez ograničenja broja mandata.

Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor Društva.

Članom Uprave može biti samo osoba koja s Društvom odgovarajućim ugovorom uredi prava i obveze te koja ispunjava uvjete iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 15.

VOĐENJE POSLOVA I ZASTUPANJE

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Ako se Uprava sastoji od više osoba članovi Uprave ovlašteni su da vode poslove samo zajedno. Ako odluka nije jednoglasna potrebna je suglasnost najmanje 3 člana Nadzornog odbora ili odluka Nadzornog odbora.

Uprava je dužna donijeti poslovnik o svom radu. Ukoliko ga Uprava u roku od 30 dana od imenovanja ne donese, isti će donijeti Nadzorni Odbor.

Nadzorni odbor daje suglasnost na poslovnik.

Uprava može dati drugoj osobi punomoć za sklapanje pravnih poslova i za poduzimanje drugih pravnih radnji.

Članak 16.

PROKURA

Uprava može svojom odlukom, uz suglasnost Nadzornog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba. Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim organima, ustanovama s javnopravnim ovlastima te pred sudovima.

Prokurist ne može bez posebne ovlasti: otuđiti ni opteretiti nekretnine Društva, ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva.

Sva prava, obveze, ovlasti odnosno sužavanje ovlasti iz stavka 1. ovog članka, pogodnosti ili odgovornosti prokurista mogu se urediti posebnim ugovorom koji u ime društva potpisuje Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 17.

OBAVLJANJE POSLOVA

Članovi Uprave dužni su obavljati i sljedeće poslove:

–           pripremati prijedloge za Glavnu skupštinu;

–           donositi planove i programe rada uz suglasnost Nadzornog odbora Društva;

–           donositi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Društva i ostale opće akte Društva;

–           donositi odluke o osnivanju predstavništva;

–           donositi odluke o osnivanju podružnica, vlastitih i mješovitih poduzeća i drugih organizacijskih oblika u zemlji i inozemstvu uz suglasnost Nadzornog odbora;

–           donositi odluku o uzimanju i davanju kredita u visini većoj od 25% temeljnog kapitala Društva samo uz suglasnost Nadzornog odbora Društva;

–           donositi odluke o raspolaganju nekretninama Društva samo uz suglasnost Nadzornog odbora;

–           podnositi izvješća Nadzornom odboru do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, a detaljna financijska izvješća jednom kvartalno.

NADZORNI ODBOR

Članak 18.

SASTAV NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor ima 5 članova od kojih je jedan član predstavnik radnika.

Članove Nadzornog odbora, osim predstavnika radnika, bira Glavna skupština Društva. Njihov mandat traje 2 godine.

Članovi Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru imaju pravo na naknadu za rad i nagradu u iznosu koji utvrđuje Glavna skupština svojom odlukom.

Glavna skupština ima pravo opozvati članove Nadzornog odbora u skladu sa zakonom.

Članak 19.

PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora te određuju trajanje njihovog mandata.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice i rukovodi radom Nadzornog odbora, koordinira rad članova Nadzornog odbora i nastupa u imeNadzornog odbora u odnosu na druge organe Društva i treće osobe.

U odsutnosti predsjednika. njegove poslove obavlja zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, a u odsutnosti obojice, po godinama najstariji član Nadzornog odbora.

Članovi Uprave imaju pravo sudjelovati u radu sjednice Nadzornog odbora, osim u slučaju kada se raspravlja o njihovom radu ili opozivu o čemu će donijeti odluku sam Nadzorni odbor.

Članak 20.

SAZIVANJE SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Obrazloženi zahtjev za sazivanje sjednice Nadzornog odbora s prijedlogom dnevnog reda mogu predsjedniku Nadzornog odbora postaviti svaki član Nadzornog odbora i Uprave.

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora šalje se članovima Nadzornog odbora najmanje 8 dana prije održavanja sjednice. U hitnim slučajevima sjednica Nadzornog odbora može se sazvati i bez održavanja tog roka. Poziv treba sadržavati vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red i odgovarajuću dokumentaciju.

Ako su svi članovi Nadzornog odbora prisutni na sjednici, ona se može održati i ako nije sazvana u skladu s onim što je ovim Statutom predviđeno za sazivanje sjednice.

Člana Nadzornog odbora na sjednici može zastupali druga osoba, ali samo na temelju posebne pisane punomoći u kojoj je navedena obvezna uputa za glasovanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

 

Članak 21.

Odluke Nadzornog odbora iznimno se mogu donositi i bez održavanja sjednice pod sljedećim uvjetima:

–           da se nitko od članova Nadzornog odbora ne protivi takvom načinu odlučivanja,

–           da se radi o odlukama važnim za poslovanje Društva čije donošenje ne trpi odlaganje,

–           da u takvom načinu odlučivanja sudjeluje najmanje troje (3) njegovih članova.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka članovi Nadzornog odbora će svoje glasove dostaviti u roku koji odredi predsjednik Nadzornog odbora u pisanom obliku (npr. mail, telefaks i dr.). Odluka se donosi većinom danih glasova.

Članak 22.

NADLEŽNOST I DONOŠENJE ODLUKA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

–           imenuje i opoziva imenovanja predsjednika i članova Uprave,

–           nadzire vođenja poslova Društva,

–           pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari,

–           ispituje i utvrđuje godišnja financijska izvješća Društva, te ispituje izvješće Uprave o stanju Društva i prijedlog o upotrebi dobiti,

–           podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru i upozorava na eventualne propuste članova Uprave,

–           utvrđuje pročišćeni tekst Statuta odnosno usklađuje njegov tekst,

–           daje suglasnost za odluke Uprave u skladu s odredbama Statuta,

–           zastupa Društvo prema članovima Uprave,

–           po potrebi saziva Glavnu skupštinu, ako to ne učini Uprava,

–           da je suglasnost na sklapanje ugovora na rok duži od tri godine kao i na nabavku i otuđenje dugotrajne imovine u vrijednosti iznad 50.000,00 kuna,

–           Nadzorni odbor ili najmanje 3 člana Nadzornog odbora daju suglasnost na odluku Uprave ukoliko Uprava nije jednoglasno donijela odluku.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas. Odluke Nadzornog odbora su valjano donesene ako za njih glasuje većina članova Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo uvida u poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 23.

SASTAV GLAVNE SKUPŠTINE

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva.

Dioničara u Glavnoj skupštini može zastupati punomoćnik ovlašten na temelju pisane punomoći.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi SKDD.

Smatra se da je objavom bilo kakve informacije, dokumenta, izjave, poziva, ili bilo kojeg drugog podatka na internetskoj stranici društva izvršena obavijest dioničarima.

Članak 24.

PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Skupština. Prijedlog za imenovanje daje Nadzorni odbor, a svaki dioničar može staviti protuprijedlog. Njihov mandat traje dvije godine od imenovanja.

Predsjednik predsjedava sjednicama Glavne skupštine, potpisuje Statut, izmjene i dopune Statuta, zapisnike i odluke Glavne skupštine i predstavlja Glavnu skupštinu u odnosu na druge organe Društva i treće osobe.

Članak 25.

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Glavnu skupštinu saziva Uprava.

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu u skladu sa zakonom.

Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu na pisani zahtjev dioničara koji zajedno imaju udjele u temeljnom kapitalu u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala i koji navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine.

Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka. Ako Uprava ne sazove skupštinu u određenom roku, dioničari koji su uputili zahtjev mogu, u skladu sa zakonom, zatražiti da ih sud ovlasti na sazivanje sjednice.

Glavna skupština se mora održati u rokovima propisanim za odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima Društva (redovna skupština) te u roku od 30 dana od dana kada se utvrdi da Društvo posluje s gubitkom.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezina održavanja.

Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se u glasilu Društva iz članka 32. ovog Statuta uz naznaku dnevnog reda i s navođenjem podataka propisanih zakonom.

Članak 26.

DONOŠENJE ODLUKA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Glavna skupština može donositi odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari koji raspolažu s dionicama čiji ukupni nominalni iznos čini više od polovice iznosa temeljnog kapitala Društva (kvorum).

U pozivu za Glavnu skupštinu naznačit će se dan kada će se održati druga Glavna skupština ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma. Za održavanje te Glavne skupštine nije potreban kvorum.

Glavna skupština donosi odluke običnom većinom glasova, ako zakonom nije propisana neka druga većina.

O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik koji sastavlja javni bilježnik, a potpisuje ga predsjednik Glavne skupštine odnosno osoba koja rukovodi radom te skupštine.

OSTALE ODREDBE

Članak 27.

RADNOPRAVNI ODNOSI ZAPOSLENIH U DRUŠTVU

Radnopravni odnosi i druge okolnosti vezane uz rad u Društvu uređuju se internim aktima Društva u skladu sa propisima.

Članak 28.

PODUZEĆA, PREDSTAVNIŠTVA I DRUGI ORGANIZACIJSKI OBLICI U INOZEMSTVU

U skladu s programom rada i planom razvoja Društva i nastupa na stranim tržištima, Društvo može osnivati vlastita ili mješovita poduzeća, predstavništva i druge organizacijske oblike u inozemstvu odnosno postati članom mješovitog poduzeća.

Članak 29.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

Društvo vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom. O urednom vođenju poslovnih knjiga brine Uprava.

Članak 30.

SASTAVLJANJE POSLOVNIH IZVJEŠĆA

Društvo utvrđuje rezultat poslovanja u godišnjim obračunima na način i u rokovima propisanim zakonom.

Članak 31.

NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I POKRIVANJA GUBITKA

O raspodjeli dobiti i pokrivanja gubitka odlučuje Glavna skupština Društva.

Članak 32.

OBJAVA PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Društvo objavljuje priopćenja u “Narodnim novinama” Republike Hrvatske kao i na svojoj internetskoj stranici.

Članak 33.

POSLOVNA TAJNA

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje trećima zbog njihove prirode i značaja moglo nanijeti štetu Društvu.

Pored podataka koji su zakonom proglašeni kao poslovna tajna, poslovnom tajnom smatraju se i:

–           podaci o uvjetima prodaje i pružanja usluga do dana njihova objavljivanja,

–           ugovori i sastojci ugovora,

–           mjere poslovne politike Društva,

–           mjere i način postupanja za slučaj izvanrednih okolnosti,

–           podaci iz poslovnog informacijskog sustava.

Član Uprave može podatke koji se smatraju poslovnom tajnom priopćiti ovlaštenim organima ili organizacijama kojima se ti podaci mogu priopćiti na temelju propisa ili ovlasti koje proizlaze iz funkcije koju obavljaju ti organi ili organizacije.

Uvid u dokumente koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva dopušten je samo u poslovnim prostorijama Društva.

Materijal koji predstavlja poslovnu tajnu čuva se odvojeno od drugih materijala na način kojim se osigurava njegova tajnost.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati svi djelatnici i organi Društva koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom. Ta obveza traje i nakon prestanka ugovora o radu odnosno obavljanja dužnosti u Društvu.

Članak 34.

PRESTANAK DRUŠTVA

Društvo prestaje:

–           odlukom Glavne skupštine u skladu s odredbama Statuta,

–           u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Članak 35.

TRAJANJE DRUŠTVA

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 36.

Izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta Društva prestaju važiti sve prijašnje odredbe, odnosno ranije važeći Statut.

Predsjednik Glavne skupštine

 

Ad 3) Na prijedlog Nadzornog odbora Glavna skupština donosi Odluku o opozivu tj. razrješenju svih članova Nadzornog odbora prije isteka trajanja mandata na koje su izabrani, odnosno redom se razrješuju:

–          Branko Piršl iz Zagreba, Antuna Stipančića 18, predsjednik Nadzornog odbora,

–          Jasna Cigrovski iz Zagreba, Gajščak 10, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,

–          Srećko Patekar iz Zagreba, Božidara Magovca 31, član Nadzornog odbora,

–          Jozefina Skelin iz Zagreba, Bukovačka 111, član Nadzornog odbora,

–          Krunoslav Hulak iz Zagreba, Badalićeva 23, član Nadzornog odbora.

 

Mandat navedenim osobama prestaje s danom donošenja Odluke Glavne skupštine, odnosno priopćenjem ove Odluke svakoj od prethodno navedenih osoba.

 

Ad 4) Na prijedlog Nadzornog odbora Glavna skupština donosi Odluku o izboru novih članova Nadzornog odbora. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

–          Kristijan Floričić iz Pule, Munte 128 Premantura, OIB:20412779890,

–          Miroslav Jeličić Purko iz Solina, Don Frane Bulića 44, OIB: 88126237323,

–          Tihomil Radja iz Splita, Klarina 18, OIB: 82117842071,

–          Antun Cigrovski iz Zagreba, Gajščak 10, OIB: 69128679604

 

Mandat izabranim osobama traje četiri godine, a sukladno Statutu.

Budući je posebnim zakonom (Zakon o radu) propisano da zaposleni imaju pravo imenovati predstavnika u Nadzornom odboru, jedno mjesto je ostavljeno nepopunjeno za tu svrhu.

 

 

Ad 5) Na prijedlog Nadzornog odbora Glavna skupština donosi sljedeću Odluku o naknadi (nagradi) članovima Nadzornog odbora:

ODLUKA
o utvrđivanju i isplati naknade (nagrade) članovima Nadzornog odbora INFOSISTEM d.d.

I.

Za rad i odgovornosti svakom članu Nadzornog odbora isplaćuje jednokratna mjesečna naknada (nagrada) u sljedećoj visini:

–          u iznosu od 1.000,00 kuna neto za članove Nadzornog odbora,

–          u iznosu od 1.500,00 kuna neto za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,

–          u iznosu od 2.000,00 kuna neto za predsjednika Nadzornog odbora.

Navedeni iznosi dospijevaju na naplatu svakog 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

II.

Naknada iz točke I. ove Odluke neće se isplatiti onim članovima Nadzornog odbora koji o tome postignu suglasnost sa Društvom, odnosno na takav način urede navedeno.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je na dan objave sazivanja Glavne skupštine upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid u kadrovskoj službi Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 12. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će u petak, 30. ožujka 2012. godine u 11,00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

 

 INFOSISTEM d.d.,

 __________________________

Lora Čurković, predsjednik Uprave

02.01.2012.

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 9. Statuta INFOSISTEM d.d.-a, iz Zagreba, Ivana Šibla 15, (dalje u tekstu i kao: Društvo) i Odluke Uprave Društva od dana 27. prosinca 2011. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

 GLAVNE SKUPŠTINE INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva započeti će u utorak, 07. veljače 2012. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum),
 2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

 

Ad 2)  Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština je __. __. 2012. donijela sljedeću odluku o izmjeni Statuta INFOSISTEM d.d.-a u cijelosti, a isti sada glasi

S T A T U T
dioničkog društva INFOSISTEM

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Dioničko društvo INFOSISTEM (u daljnjem tekstu: Društvo) nastalo je pretvorbom poduzeća „Infosistem“, Zagreb na Osnivačkoj skupštini od 19. siječnja 1993. godine, sukladno Odluci o pretvorbi poduzeća „Infosistem“ u dioničko društvo od 18.11.1992. godine i rješenju Agencije za restrukturiranje i razvoj broj 05-07/92-06/275-2 od 19.11.1992. godine.

Provedba pretvorbe registrirana je kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 11.03.1993. pod brojem registarskog uloška 1-2603.

 

OSNOVNE ODREDBE

Članak 2.

PREDMET STATUTA

Ovim Statutom, nanovo se uređuje ustroj i poslovanje Društva.

Članak 3.

TVRTKA

Društvo posluje pod tvrtkom:

INFOSISTEM d.d. Izgradnja i održavanje informatičkih sustava.

Društvo ima skraćenu tvrtku koja glasi:

INFOSISTEM d.d.

Članak 4.

SJEDIŠTE

Sjedište Društva je u Zagrebu, Ivana Šibla 15.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 5.

PEČAT

Društvo ima pečat koji sadrži tvrtku i adresu sjedišta Društva.

Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa zakonom.

Oblik, veličinu, njihov broj kao i drugo vezano za korištenje i postupanje s pečatom određuje Uprava Društva.

 

PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

30.0       Proizvodnja uredskih strojeva i računala (kompjutora)

50.1        Trgovina motornim vozilima

51           Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52.47     Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom

52.48.1  Trgovina na malo uredskom opremom i računalima (kompjutorima)

 • Pružanje usluga hrane, prehrane, pića, napitaka sa uslugama smještaja
 • Posredovanje u kupnji, prodaji, iznajmljivanju i procjeni nekretnina
 • Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi  (hardwareu)
 • Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea)
 • Iznajmljivanje  uredskih strojeva i opreme, uključujući računala (kompjutore)
 • Obrada podataka
 • Izrada baze podataka
 • Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava (računala)
 • Ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti
 • Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi; porezno savjetovanje
 • Usluge otpremništva
 • Organiziranje kompjuterskih tečajeva
 • Projektiranje i izvođenje računalnih (kompjuterskih) sustava, računalnih mreža i programske opreme (softwarea)

Društvo može, bez upisa u sudski registar, obavljati u manjem opsegu i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti Društva koje su upisane u sudski registar ako se time doprinosi boljem iskorištavanju kapaciteta, materijala i uopće poslovanja Društva.

 

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA I NOMINALNI IZNOSI DIONICA

Članak 7.

TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital Društva iznosi 21.422.800,00 kuna.

Članak 8.

NOMINALNI IZNOS DIONICA

Temeljni kapital podijeljen je na 53.557 redovnih dionica nominalnog iznosa 400,00 kuna.

Članak 9.

DIONICE

Dionice se izdaju na ime.

Društvo izdaje redovne i povlaštene dionice u skladu s odlukom Glavne skupštine Društva.

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.

Članak 10.

REGISTAR DIONICA

Dionice Društva postoje u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja središnje klirinško depozitarno društvo.

Dionice društva vode se u registru dionica kojeg vodi zakonom ovlaštena pravna osoba, odnosno Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje u tekstu: SKDD).

Dioničarom Društva smatra se ona osoba na čijem je računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira zabilježena dionica Društva.

Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na dionicama Društva obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise računalnog sustava kojeg vodi SKDD, sukladno propisima te pravilima i uputama koje donosi zakonom ovlaštena pravna osoba, a o kojim okolnostima je svaki dioničar dužan bez odgode obavijestiti SKDD.

Članak 11.

Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upise u registar dionica u roku od 7 (sedam) dana uoči dana održavanja Glavne skupštine Društva pa do prvog slijedećeg radnog dana nakon što ona bude održana. Taj rok se mora navesti u pozivu za Glavnu skupštinu.

U pogledu zahtjeva za upis u Registar dionica podnijetih tijekom roka u kojem su upisi obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

Članak 12.

PRAVO PRVENSTVA

U slučaju povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, dioničari mogu ostvariti pravo prvenstva pri upisu novih dionica razmjerno svome udjelu u temeljnom kapitalu Društva, a u skladu sa zakonom i odlukom o izdavanju novih dionica.

Članak 13.

PRAVA I OBVEZE DIONIČARA

Dioničari imaju slijedeća prava:

–           pravo glasa u Glavnoj Skupštini Društva,

–           pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda),

–           pravo na isplatu ostatka dijela likvidacijske odnosno stečajne mase Društva,

–           pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Svaka redovita dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

 

ORGANI DRUŠTVA

Članak 14.

Društvo ima Slijedeće organe:

–           Upravu,

–           Nadzorni odbor,

–           Glavnu skupštinu.

 

UPRAVA

Članak 15.

SASTAV UPRAVE

Uprava ima do 3 člana, od kojih je jedan Predsjednik Uprave.

Mandat članova Uprave traje do 5 godina i mogu se, nakon isteka mandata, ponovno imenovati bez ograničenja broja mandata.

Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor Društva.

Članom Uprave može biti samo osoba koja s Društvom odgovarajućim ugovorom uredi prava i obveze te koja ispunjava uvjete iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Članovi Uprave imenuju se tako da Nadzorni odbor Društva imenuje osobu predsjednika Uprave s nalogom da on u roku koji odredi Nadzorni odbor, predloži imenovanje ostalih članova Uprave.

U obrazloženju prijedloga za imenovanje članova Uprave predsjednik Uprave će navesti i predviđena okvirna zaduženja za svakog pojedinog člana Uprave kojeg predlaže.

Članak 16.

VOĐENJE POSLOVA I ZASTUPANJE

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava zastupa Društvo bez ograničenja.

Svaki član Uprave može samostalno zastupati Društvo.

Uprava može dati drugoj osobi punomoć za sklapanje pravnih poslova i za poduzimanje drugih pravnih radnji.

Punomoć daje predsjednik odnosno članovi Uprave.

Predsjednik i članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno.

Članak 17.

PROKURA

Uprava može svojom odlukom, uz suglasnost Nadzornog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba. Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim organima, ustanovama s javnopravnim ovlastima te pred sudovima. Prokurist ne može bez posebne ovlasti: otuđiti ni opteretiti nekretnine Društva, ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

Prokurist zastupa Društvo skupno s jednim članom Uprave ili skupno s još jednim prokuristom.

Sva prava, obveze, ovlasti odnosno sužavanje ovlasti iz stavka 1. ovog članka, pogodnosti ili odgovornosti prokurista mogu se urediti posebnim ugovorom koji u ime društva potpisuje Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

 Članak 18.

OBAVLJANJE POSLOVA

Članovi Uprave mogu samo zajedno obavljati slijedeće poslove:

–           pripremati prijedloge za Glavnu skupštinu;

–           donositi planove i programe rada uz suglasnost Nadzornog odbora Društva;

–           donositi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Društva i ostale opće akte Društva;

–           donositi odluke o osnivanju predstavništva;

–           donositi odluke o osnivanju podružnica, vlastitih i mješovitih poduzeća i drugih organizacijskih oblika u zemlji i inozemstvu uz suglasnost Nadzornog odbora;

–           donositi odluku o uzimanju i davanju kredita u visini većoj od 25% temeljnog kapitala Društva samo uz suglasnost Nadzornog odbora Društva;

–           donositi odluke o raspolaganju nekretninama Društva samo uz suglasnost Nadzornog odbora;

–           podnositi izvješća Nadzornom odboru.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 19.

SASTAV NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor ima 7 članova od kojih je jedan član predstavnik radnika.

Članove Nadzornog odbora, osim predstavnika radnika, bira Glavna skupština Društva. Njihov mandat traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za treću poslovnu godinu nakon što su izabrani, s time da se pri tome ne računa poslovna godina u kojoj su izabrani.

Članovi Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru imaju pravo na nagradu u iznosu koji utvrđuje Glavna skupština svojom odlukom, a na prijedlog Nadzornog odbora.

Glavna skupština ima pravo opozvati članove Nadzornog odbora u skladu sa zakonom.

Članak 20.

PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora te određuju trajanje njihovog mandata.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice i rukovodi radom Nadzornog odbora, koordinira rad članova Nadzornog odbora i nastupa u ime Nadzornog odbora u odnosu na druge organe Društva i treće osobe.

U odsutnosti predsjednika. njegove poslove obavlja zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, a u odsutnosti obojice, po godinama najstariji član Nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama Uprave bez prava glasa.

Članovi Uprave imaju pravo sudjelovati u radu sjednice Nadzornog odbora.

Članak 21.

SAZIVANJE SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Obrazloženi zahtjev za sazivanje sjednice Nadzornog odbora s prijedlogom dnevnog reda mogu predsjedniku Nadzornog odbora postaviti svaki član Nadzornog odbora i Uprave.

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora šalje se članovima Nadzornog odbora najmanje 8 dana prije održavanja sjednice. U hitnim slučajevima sjednica Nadzornog odbora može se sazvati i bez održavanja tog roka. Poziv treba sadržavati vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red i odgovarajuću dokumentaciju.

Ako su svi članovi Nadzornog odbora prisutni na sjednici, ona se može održati i ako nije sazvana u skladu s onim što je ovim Statutom predviđeno za sazivanje sjednice.

Člana Nadzornog odbora na sjednici može zastupali druga osoba, ali samo na temelju posebne pisane punomoći u kojoj je navedena obvezna uputa za glasovanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

Članak 22.

Odluke Nadzornog odbora iznimno se mogu donositi i bez održavanja sjednice pod sljedećim uvjetima:

–           da se nitko od članova Nadzornog odbora ne protivi takvom načinu odlučivanja,

–           da se radi o odlukama važnim za poslovanje Društva čije donošenje ne trpi odlaganje,

–           da u takvom načinu odlučivanja sudjeluje najmanje pet (5) njegovih članova.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka članovi Nadzornog odbora će svoje glasove dostaviti u roku koji odredi predsjednik Nadzornog odbora u pisanom obliku (npr. mail, telefaks i dr.). Odluka se donosi većinom danih glasova.

Članak 23.

NADLEŽNOST I DONOŠENJE ODLUKA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

–           imenuje i opoziva imenovanja predsjednika i članova Uprave,

–           nadzire vođenja poslova Društva,

–           pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari,

–           ispituje i utvrđuje godišnja financijska izvješća Društva, te ispituje izvješće Uprave o stanju Društva i prijedlog o upotrebi dobiti,

–           podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru i upozorava na eventualne propuste članova Uprave,

–           utvrđuje pročišćeni tekst Statuta odnosno usklađuje njegov tekst,

–           daje suglasnost za odluke Uprave u skladu s odredbama Statuta,

–           zastupa Društvo prema članovima Uprave.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas. Odluke Nadzornog odbora su valjano donesene ako za njih glasuje većina članova Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo uvida u poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

 

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 24.

SASTAV GLAVNE SKUPŠTINE

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva.

Dioničara u Glavnoj skupštini može zastupati punomoćnik ovlašten na temelju pisane punomoći.

Sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa uvjetuje se pisanom prijavom sudjelovanja na Glavnoj skupštini koja mora biti zaprimljena u Društvu najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne računa dan prispijeća prijave društvu.

Dioničar koji na vrijeme ne prijavi svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini može prisustvovati sjednici, ali nema pravo glasa.

Smatra se da je objavom bilo kakve informacije, dokumenta, izjave, poziva, ili bilo kojeg drugog podatka na internetskoj stranici društva izvršena obavijest dioničarima.

Članak 25.

PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Skupština. Njihov mandat traje četiri godine i mogu, nakon isteka mandata, biti ponovo imenovani, bez ograničenja broja mandata.

Predsjednik predsjedava sjednicama Glavne skupštine, potpisuje Statut, izmjene i dopune Statuta, zapisnike i odluke Glavne skupštine i predstavlja Glavnu skupštinu u odnosu na druge organe Društva i treće osobe.

U odsutnosti predsjednika, zamjenjuje ga njegov zamjenik. U odsutnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Glavnom skupštinom predsjedava dioničar najstariji po godinama.

U slučaju trajne spriječenosti predsjednika odnosno zamjenika predsjednika, Glavna skupština će imenovati novog predsjednika odnosno njegovog zamjenika.

Članak 26.

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Glavnu skupštinu saziva Uprava.

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu u skladu sa zakonom.

Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu na pisani zahtjev dioničara koji zajedno imaju udjele u temeljnom kapitalu u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala i koji navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine.

Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka. Ako Uprava ne sazove skupštinu u određenom roku, dioničari koji su uputili zahtjev mogu, u skladu sa zakonom, zatražiti da ih sud ovlasti na sazivanje sjednice.

Glavna skupština se mora održati u rokovima propisanim za odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima Društva (redovna skupština) te u roku od 30 dana od dana kada se utvrdi da Društvo posluje s gubitkom.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezina održavanja.

Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se u glasilu Društva iz članka 33. ovog Statuta uz naznaku dnevnog reda i s navođenjem podataka propisanih zakonom.

Članak 27.

DONOŠENJE ODLUKA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Glavna skupština može donositi odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari koji raspolažu s dionicama čiji ukupni nominalni iznos čini više od polovice iznosa temeljnog kapitala Društva (kvorum).

U pozivu za Glavnu skupštinu naznačit će se dan kada će se održati druga Glavna skupština ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma. Za održavanje te Glavne skupštine nije potreban kvorum.

Glavna skupština donosi odluke običnom većinom glasova, ako zakonom nije propisana neka druga većina.

O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik koji sastavlja javni bilježnik, a potpisuje ga predsjednik Glavne skupštine odnosno osoba koja rukovodi radom te skupštine.

 

OSTALE ODREDBE

Članak 28.

RADNOPRAVNI ODNOSI ZAPOSLENIH U DRUŠTVU

Radnopravni odnosi i druge okolnosti vezane uz rad u Društvu uređuju se internim aktima Društva u skladu sa propisima.

Članak 29.

PODUZEĆA, PREDSTAVNIŠTVA I DRUGI ORGANIZACIJSKI OBLICI U INOZEMSTVU

U skladu s programom rada i planom razvoja Društva i nastupa na stranim tržištima, Društvo može osnivati vlastita ili mješovita poduzeća, predstavništva i druge organizacijske oblike u inozemstvu odnosno postati članom mješovitog poduzeća.

Članak 30.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

Društvo vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom. O urednom vođenju poslovnih knjiga brine Uprava.

Članak 31.

SASTAVLJANJE POSLOVNIH IZVJEŠĆA

Društvo utvrđuje rezultat poslovanja u godišnjim obračunima na način i u rokovima propisanim zakonom.

Članak 32.

NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I POKRIVANJA GUBITKA

O raspodjeli dobiti i pokrivanja gubitka odlučuje Glavna skupština Društva.

Članak 33.

OBJAVA PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Društvo objavljuje priopćenja u “Narodnim novinama” Republike Hrvatske.

Članak 34.

POSLOVNA TAJNA

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje trećima zbog njihove prirode i značaja moglo nanijeti štetu Društvu.

Pored podataka koji su zakonom proglašeni kao poslovna tajna, poslovnom tajnom smatraju se i:

–           podaci o uvjetima prodaje i pružanja usluga do dana njihova objavljivanja,

–           ugovori i sastojci ugovora,

–           mjere poslovne politike Društva,

–           mjere i način postupanja za slučaj izvanrednih okolnosti,

–           informacijski sustav.

Član Uprave može podatke koji se smatraju poslovnom tajnom priopćiti ovlaštenim organima ili organizacijama kojima se ti podaci mogu priopćiti na temelju propisa ili ovlasti koje proizlaze iz funkcije koju obavljaju ti organi ili organizacije.

Uvid u dokumente koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva dopušten je samo u poslovnim prostorijama Društva.

Materijal koji predstavlja poslovnu tajnu čuva se odvojeno od drugih materijala na način kojim se osigurava njegova tajnost.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati svi djelatnici i organi Društva koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom. Ta obveza traje i nakon prestanka ugovora o radu odnosno obavljanja dužnosti u Društvu.

Članak 35.

PRESTANAK DRUŠTVA

Društvo prestaje:

–           odlukom Glavne skupštine u skladu s odredbama Statuta,

–           u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Članak 36.

TRAJANJE DRUŠTVA

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.

 

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 37.

Izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta Društva prestaju važiti sve prijašnje odredbe, odnosno ranije važeći Statut.

Predsjednik Glavne skupštine

 

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je na dan objave sazivanja Glavne skupštine upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid u kadrovskoj službi Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 12. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će u petak, 10. veljače 2012. godine u 11,00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

INFOSISTEM d.d.,

Lora Čurković, predsjednik Uprave

—————————————————————-

06.10.2011.

Poštovani dioničari,

Priopćavamo Vam da je u Narodnim Novinama br. 113 od 05. listopada 2011. godine, na stranici 58., objavljeno da će Glavna skupština INFOSISTEM d.d.-a, započeti u srijedu, 9. studenoga 2011. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15, a ako na njoj ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma, nova Glavna skupština započeti će u petak, 11. studenoga 2011. godine u 11,00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima, čl. 9. Statuta INFOSISTEM d.d.-a, iz Zagreba, Ivana Šibla 15 (dalje u tekstu i kao: Društvo) i Odluke Uprave Društva od dana 30. rujna 2011. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

 

GLAVNU SKUPŠTINU INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva započeti će u srijedu, 09. studenoga 2011. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
 2. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.

 

Budući da revizor imenovan na Glavnoj skupštini društva od 14. lipnja 2011. godine nije više u mogućnosti obavljati preuzete obveze, Nadzorni odbor i Uprava Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Ad 2)  Donosi se odluka o imenovanju revizora INFOSISTEM d.d.-a za 2011. godinu, tako da se za revizora imenuje RUTH revizija d.o.o., iz Zagreba, Amruševa 10.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je na dan objave sazivanja Glavne skupštine upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid u kadrovskoj službi Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.

 Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 12. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će u petak, 11. studenoga 2011. godine u 11,00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

INFOSISTEM d.d.,

po Upravi

Lora Čurković, predsjednik Uprave

————————-

30.06.2011.

VAŽNA OBAVIJEST DIONIČARIMA O ISPLATI DIVIDENDE

Iako je još 1. srpnja 2010. godine izmjenama Zakona o porezu na dohodak (NN 80/2010) propisano da se isplata dividende za fizičke osobe može izvršiti isključivo na žiro račune fizičkih osoba ovlaštenika prava na isplatu, brojni dioničari još uvijek nisu dostavili INFOSISTEM d.d.-u podatke o svom žiro računu za isplatu dividende te tako svojim ponašanjem (ne)svjesno sprječavaju da im se ispuni obveza isplate dividende – vjerovnikovo zakašnjenje između ostalog prekida tijek kamata te one nastavljaju teći ponovno s danom na koji je otpala nemogućnost da dužnik isplati dividendu na vlastiti žiro račun dioničara.

Iz navedenog razloga potrebno je na adresu INFOSISTEM d.d.-a dostaviti vlastoručno potpisan dopis (dopis je moguće skinuti sa linka) sa obavijesti o vlastitom žiro računu, te obvezno priložiti fotokopiju svoje važeće identifikacijske isprave (npr. osobne iskaznice) i fotokopiju ugovora o otvaranju žiro računa ili potvrde banke o otvaranju žiro računa (potvrda osim imena i prezimena vlasnika žiro računa obavezno mora sadržavati identifikaciju osobe npr. OIB ili MBG ili datum rođenja). Za maloljetne osobe, predmetni dopis potpisuje zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj) koji prilaže fotokopiju rodnog lista maloljetne osobe i fotokopiju svoje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave te fotokopiju ugovora o otvaranju žiro računa maloljetne osobe ili potvrde banke o otvaranju žiro računa.

S poštovanjem,

INFOSISTEM d.d.

——————————

15.06.2011.

PREDMET: Glavna skupština INFOSISTEM d.d. održana dana 14.06.2011.g.

– obavijest –

Obavještavamo sve zainteresirane da je trgovačko društvo INFOSISTEM d.d., iz Zagreba, I. Šibla 15, dana 14.06.2011.g. održalo Glavnu skupštinu Društva na kojoj su donesene sve odluke (osim prijedloga odluke o odobrenju stjecanja vlastitih dionica pod točkom 9. Dnevnog reda) prema prijedlozima odluka odnosno sa sadržajem kako je objavljeno uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu u “Narodnim novinama”.

S poštovanjem,

INFOSISTEM d.d.

————————-
Arhiva vijesti:

Poštovani dioničari, pozivamo na Glavnu skupštinu u utorak, 14. lipnja 2011. godine s početkom u 14.30 sati u prostorijama INFOSISTEM d.d.-a, Zagreb, Ivana Šibla 15 !

Priopćavamo Vam da je u Narodnim Novinama br. 53 od 11. svibnja 2011. godine, na stranicama 68. i 69., objavljeno da će Glavna skupština INFOSISTEM d.d.-a, započeti u utorak, 14. lipnja 2011. godine s početkom u 14.30 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15, a ako na njoj ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma, nova Glavna skupština započeti će u četvrtak, 16. lipnja 2011. godine u 14,30 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima, čl. 9. st. 1. Statuta INFOSISTEM d.d.-a, iz Zagreba, Ivana Šibla 15 (dalje u tekstu i kao: Društvo) i Odluke Uprave Društva od dana 03. svibnja 2011. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva započeti će u utorak, 14. lipnja 2011. godine s početkom u 14.30 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1.      Verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).

2.      Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2010. godinu.

3.      Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2010. god.

4.      Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2010. godinu.

5.      Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010. god. i Konsolidiranih financijskih izvješća za 2010. godinu.

6.      Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2010. godinu i isplati dividende.

7.      Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2010. godinu.

8.      Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu.

9.      Donošenje odluke o odobrenju stjecanja vlastitih dionica.

10.  Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2011. godinu.

11.  Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.

12.  Donošenje odluke o utvrđenju prestanka dužnosti člana Nadzornog odbora zbog smrti te o izboru nedostajućeg člana Nadzornog odbora na preostali dio istoga mandata, a koji istječe istovremeno s mandatima ostalih članova Nadzornog odbora.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je na dan objave sazivanja Glavne skupštine upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid u kadrovskoj službi Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 12. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će u četvrtak, 16. lipnja 2011. godine u 14,30 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

INFOSISTEM d.d.

po predsjedniku Uprave

Lora Čurković

———-
arhiva vijesti:

Održana skupština dioničara!

Izvještavamo Vas da je Skupštini 17.lipnja 2010. pristupilo 61,63 % skupštinara (izvještaj Verifikacijske komisije).

Po svim točkama ( od točke 2 do točke 13), Skupština se izjasnila većinom glasova “ZA”.

Pod točkom 11 (donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva), Skupština se izjasnila “ZA” , tro-četvrtinskom većinom što je  u skladu sa Statutom Društva.

———-

Obavijest:

U ime društva obavještavamo sve dioničare da je Glavna skupština INFOSISTEM d.d. zakazana za dan 14. 06. 2010. odgođena zbog nedostatka kvoruma.

Nova Glavna skupština održat će se u četvrtak, 17. 06. 2010. godine u 14,30 sati (za ovu skupštinu nije propisan nikakav kvorum) na istom mjestu (u sjedištu Društva)  i uz nepromijenjeni dnevni red.

Pozivaju se svi dioničari koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika.

———-

Temeljem 277. Zakona o trgovačkim društvima ( u daljnjem tekstu: ZTD) i članka 9. točka 1 Statuta INFOSISTEM–a d.d. Zagreb, Ivana Šibla 15, (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 10. svibnja 2010. godine Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva održat će se u ponedjeljak, 14. 06. 2010. godine s početkom u 14.30 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
 2. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2009. godinu.
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009. godinu.
 4. Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2009. godinu.
 5. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. god. i Konsolidiranih financijskih izvješća za 2009. godinu.
 6. Donošenje odluke o vraćanju zadržane dobiti.
 7. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz statutarnih rezervi Društva.
 8. Donošenje odluke o neisplati dividende za 2009. godinu.
 9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu.
 10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu.
 11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
 12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.
 13. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2010. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2)    Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2009. godini.

Ad 3)    Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za   2009. godinu.

Ad 4)    Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2009. godinu.

Ad 5)    Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2009. godinu i Konsolidirana financijska izvješća za 2009. godinu.

Ad 6)   Usvaja se prijedlog odluke o vraćanju zadržane dobiti.

Ad 7)   Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka iz statutarnih rezervi Društva.

Ad 8)   Usvaja se prijedlog odluke o neisplati dividende za 2009. godinu.

Ad 9)   Daje se razrješnica Upravi Društva za 2009. godinu.

Ad 10)  Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu.

Ad 11)  Sukladno članku 275., stavak (1), točka 5. ZTD-a Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I. Članak 24. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„Uprava se sastoji od dva člana, a jednog od njih nadzorni odbor imenuje za predsjednika.“

II. Članak 27. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„Svaki član uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.“

III. Članak 28. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Uprava može svojom odlukom, uz suglasnost Nadzornog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba. Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim organima, ustanovama s javnopravnim ovlastima te pred sudovima. Prokurist ne može bez posebne ovlasti: otuđiti ni opteretiti nekretnine Društva, ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

(2) Prokurist zastupa Društvo skupno s jednim članom Uprave ili skupno s još jednim prokuristom.

(3) Sva prava, obveze, ovlasti odnosno sužavanje ovlasti iz stavka 1. ovog članka, pogodnosti ili odgovornosti prokurista mogu se urediti posebnim ugovorom koji u ime društva potpisuje Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.“

IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Ad 12) Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2010. godinu, tako da se za revizora imenuje „METRO-CON“ d.o.o. za reviziju, Zagreb, Poljana B. Hanžekovića 47.

Ad 13)  Usvaja se prijedlog odluke o Planu poslovanja za 2010. godinu.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je na dan objave sazivanja Glavne skupštine upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid u kadrovskoj službi Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 12. Statuta Društva, nova Glavna skupština održat će se u četvrtak, 17. 06. 2010. godine u 14,30 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

INFOSISTEM d.d.

po predsjedniku Uprave

Lora Čurković, dipl.oec.

Ivana Šibla 15 10 020 Zagreb Tel: +385 (0)1 65 00 111

 • April 2018
  M T W T F S S
  « Mar    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  

KUTAK ZA KORISNIKE

Primjedbe i pohvale javite na e-mail

Već 10 godina potvrđujemo kvalitetu!