Infosistem

Puni naziv: INFOSISTEM d.d. Izgradnja i održavanje informatičkih sustava

Skraćeni naziv: INFOSISTEM d.d.

Sjedište: Ivana Šibla 15, HR-10020 Zagreb

OIB: 93572324237, Matični broj: 03212670

IBAN: HR0824020061100019169 Erste&Steiermärkische Bank d.d.

 

Glavna djelatnost (NKD 2007): J6201 Računalno programiranje

Predsjednica Uprave: Sandra Paškvan

Član Uprave: Josip Barun

Predsjednica Nadzornog odbora: Irena Hodak

 

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080024475

Temeljni kapital: 2.654.550,00 kuna – uplaćen u cijelosti

Pravni oblik: dioničko društvo

Broj dionica: 53.091

50 godina iskustva

Infosistem d. d. je suvremena tvrtka s temeljima pedesetogodišnjeg iskustva i ekspertize na informatičkom području. Jedna smo od najiskusnijih ICT tvrtki u regiji na području razvoja, implementacije i održavanja informacijskih sustava, te pružanja konzultantskih i infrastrukturnih usluga.

Svoje mjesto izborili smo višegodišnjom posvećenosti kvaliteti rješenja i usluga koje pružamo i njegovanjem odnosa sa svojim korisnicima, kao i predanom usmjerenošću na praćenje svjetskih trendova u razvoju tehnologija i razvojem znanja svojih zaposlenika. Imperativ stavljamo na inovativnost i razvoj u skladu s najboljim svjetskim praksama, te usmjerenost na najbolja rješenja za konkretne potrebe svojih korisnika.

Do sada nam je svoje povjerenje poklonilo preko 150 korisnika – od financijskih, državnih, zdravstvenih institucija, gradova, sve do manjih poduzeća različitih profila. Također smo tijekom godina surađivali sa svojim partnerima na međunarodnim projektima u financijskom sektoru (projekti za NKS Hrvatske, OTP banku Hrvatske, Novu KBM Slovenije, PK banku iz Budimpešte, Bunadar banky iz Reykjavika s Islanda, Alpha-Credit banku iz Grčke, Alpha-Credit banku iz Albanije, Sharyah Banku iz Dubaija, UAE te Bank of Cyprus s Cipra).

Prateći IT trendove, konstantno proširujemo krug svojih poslovnih partnera kako bismo ponudili uvijek ono rješenje koje može na najbolji način zadovoljiti zahtjeve naših korisnika te osigurati digitalnu transformaciju, sigurnost, raspoloživost i pouzdanost. Dugogodišnji smo partner renomiranih proizvođača softvera i ICT opreme (Unisys, Oracle, EXUS, OpenText, Microsoft, Cisco, Dell, Printronix, Imprivata…).

Kako bismo osigurali kontinuiranost i kvalitetu procedura u skladu s najvišim svjetskim standardima, u radu se vodimo smjernicama ISO standarda za upravljanje kvalitetom, informacijsku sigurnost te upravljanje IT uslugama.

Misija

Razvijamo i implementiramo najnaprednija aplikativna rješenja u skladu sa svjetskim trendovima.

Svojim korisnicima olakšavamo obavljanje svakodnevnih poslovnih zadataka, rješavamo izazovne situacije s kojima se susreću te im pomažemo u ostvarenju njihovih strateških ciljeva.

Kako bismo postigli maksimalnu kvalitetu usluga, kontinuirano ulažemo u znanje i motivaciju svojih zaposlenika, a svoje poslovanje usklađujemo s ISO standardima u području upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću i informatičkim uslugama.

Vjerujemo da samo primjenom najboljih praksa i rješenja možemo dostići svoje ciljeve.

Vizija

Naša vizija je biti lider na području inovativnih tehnoloških rješenja kako bismo korisnicima osigurali bezbolnu digitalnu transformaciju.

Zajedničkim snagama možemo učiniti više i bolje. Dugi niz godina uspješno surađujemo s renomiranim partnerima kako bismo svojim korisnicima ponudili najbolja rješenja za njihove potrebe.

 

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15, 17, 22 i 25 Statuta INFOSISTEM d.d.-a, iz Zagreba, Ivana Šibla 15, (dalje u tekstu i kao: Društvo), Uprava Društva donosi dana 18. srpnja 2019. godine, sljedeću Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva započeti će 29. kolovoza 2019. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Glavne skupštine, imenovanje verifikacijske komisije, verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
 2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
 3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2018.g.
 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018.g.
 5. Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2018.g.
 6. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018.g.
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu.
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu
 9. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2018.g.
 10. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2019. g.
 11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. g.
 12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva

 

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2)      Donosi se Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine društva Infosistem d.d.: „ Utvrđuje se da je predsjedniku Glavne skupštine Infosistem d.d., gospodinu Robertu Mišeti i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine, gospođi Ireni Hodak, zaključno s danom 29.08.2019. istekao dvogodišnji mandat. Prihvaća se prijedlog o izboru predsjednika Glavne skupštine Infosistem d.d. – Sandra Paškvan iz Zagreba, Domašinečka 4, OIB:08449164730, a za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Infosistem d.d. Irena Hodak iz Pule, Kučine 62, Vinkuran, Medulin, OIB:68510739000.“

Ad 3)      Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva za 2018. godini.

Ad 4)      Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu.

Ad 5)      Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2018. godinu.

Ad 6)      Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu

Ad 7)      Daje se razrješnica Upravi Društva za 2018.g.

Ad 8)      Za svakog člana Nadzornog odbora Društva glasuje se pojedinačno o davanju razrješnice za 2018. godinu:

 • Daje se razrješnica gđi. Ireni Hodak, OIB: 68510739000, Vinkuran, Kučine 62 – predsjedniku Nadzornog odbora Društva za 2018.g.
 • Daje se razrješnica gosp. Mladenu Krtaliću, OIB: 16821438315, Zagreb, Martićeva 5 – zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za 2018.g.
 • Daje se razrješnica Slavku Jerebu, OIB: 83258726492, Pula, Zadarska 17 –  članu Nadzornog odbora Društva za 2018.g.
 • Daje se razrješnica gosp. Karlu Kardovu, OIB: 40471458781, Split, Sv. Nikole Tavelića 45-članu Nadzornog odbora Društva za 2018.g.

Ad 9)      Usvaja se prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2018.g.: „Ostvarena dobit za 2018. godinu u iznosu 1.968.736,00 kn raspodjeljuje se u zadržanu dobit“.

Ad 10)   Usvaja se Plan poslovanja za 2019.g.

Ad 11)  Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2019.g: „Za revizora INFOSISTEM d.d.-a za godinu koja završava 31. prosinca 2019. imenuje se «CONSULTUM KOMPARIĆ» d.o.o. 52100 Pula, Argonautska 28.“

Ad 12)   Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora društva Infosistem d.d.: „Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora Infosistem d.d., gospodi: – Irena Hodak iz Pule, Kučine 62, Vinkuran, Medulin; OIB 68510739000; – Slavko Jereb iz Pule, Zadarska 17;OIB 83258726492; – Karlo Kardov iz Splita, Sv.Nikole Tavelića 45; OIB: 40471458781; – Mladen Krtalić iz Zagreba, Martićeva 5; OIB 16821438315, zaključno s danom 29.08.2019. istekao dvogodišnji mandat. Prihvaća se prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora Infosistem d.d.: – Irena Hodak iz Pule, Kučine 62, Vinkuran, Medulin; OIB 68510739000; – Slavko Jereb iz Pule, Zadarska 17;OIB 83258726492; – Karlo Kardov iz Splita, Sv.Nikole Tavelića 45; OIB: 40471458781; – Roko Vodopija iz Zagreba, Gustava Krkleca 34; OIB 73200317941.“

 

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine Društva upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid kod Tajnice Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 26. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će istog dana 29. kolovoza 2019. godine u 15.00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

 

INFOSISTEM d.d., po Upravi

Sandra Paškvan, predsjednica Uprave

Josip Barun, član Uprave

 

____________________________________________

 

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15, 17, 22. i 25. Statuta INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.-a, iz Zagreba, Ivana Šibla 15, (dalje u tekstu i kao: Društvo), direktor Društva donosi dana 17. srpnja 2019. godine, sljedeću Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.

Glavna skupština Društva započeti će 29. kolovoza 2019. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15. Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Glavne skupštine, imenovanje verifikacijske komisije, verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
 2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva za 2019. godinu.
 3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2018.g.
 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018.g.
 5. Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2018.g.
 6. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018.g.
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu.
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.
 9. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2018.g.
 10. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2019. g.
 11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. g.
 12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora za 2019. godinu.
 13. Donošenje odluke o isplati naknade Nadzornom odboru po održanoj sjednici.

 

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2)     Donosi se odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika  Glavne skupštine Društva za 2019. godinu: Utvrđuje se da je predsjedniku Glavne skupštine INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d. Ireni Hodak i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine Branki Anadolac zaključno sa danom  29.08.2019 istekao dvogodišnji mandat. Za predsjednika Glavne skupštine INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.  bira se: Irena Hodak iz Pule , Kučine 62, Vinkuran, Medulin, OIB: 68510739000.  Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d. bira se : Branka Anadolac iz Zagreba, Klaićeva 11A, OIB: 55092736016.

Ad 3)    Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva za 2018. godini.

Ad 4)    Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu.

Ad 5)    Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2018. godinu.

Ad 6)    Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu

Ad 7)    Daje se razrješnica Upravi Društva za 2018.g.

Ad 8)   Za svakog člana Nadzornog odbora Društva glasuje se pojedinačno o davanju razrješnice za 2018. godinu:

–           Daje se razrješnica gđi. Ireni Hodak, OIB: 68510739000, Vinkuran, Kučine 62 – predsjedniku Nadzornog odbora Društva za 2018.g.

–            Daje se razrješnica gđi. Branki Anadolac, OIB: 55092736016, Zagreb, Klaićeva 11A – zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za 2018.g.

–           Daje se razrješnica gosp. Slavku Jerebu, OIB: 83258726492, Pula, Zadarska 17 –  članu Nadzornog odbora Društva za 2018.g.

–           Daje se razrješnica gosp. Karlu Kardovu, OIB: 40471458781, Split, Sv. Nikole Tavelića 45 – članu Nadzornog odbora Društva za 2018.g.

Ad 9)   Usvaja se prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2018.g.: „Ostvarena dobit za 2018. godinu u iznosu 103.679,23 kn raspodjeljuje se u zadržanu dobit“.

Ad 10)  Usvaja se Plan poslovanja za 2019.g.

Ad 11)  Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2019.g: „Za revizora INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.-a za godinu koja završava 31. prosinca 2019. imenuje se «CONSULTUM   KOMPARIĆ» d.o.o. 52100 Pula, Argonautska 28.“

Ad 12)   Donosi  se odluka o izboru članova Nadzornog odbora za 2019. godinu: Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d; Irena Hodak iz Pule, Kučine 62, Vinkuran, Medulin; OIB 68510739000; Slavko Jereb  iz Pule, Zadarska 17; OIB 83258726492; Karlo Kardov iz Splita, Sv. Nikole Tavelića 45; OIB:40471458781; Branka Anadolac iz Zagreba, Klaićeva 11A;  OIB: 16821438315  zaključno sa danom 29.08.2019. istekao dvogodišnji mandat. Za članove Nadzornog odbora biraju se: Irena Hodak iz Pule, Kučine 62, Vinkuran, Medulin; OIB 68510739000; Slavko Jereb  iz Pule, Zadarska 17; OIB 83258726492; Karlo Kardov iz Splita, Sv. Nikole Tavelića 45; OIB:40471458781;

Ad 13 )   Usvaja se odluka o isplati naknade Nadzornom odboru koja glasi: Utvrđuje se da je odlukom Glavne skupštine, članovima Nadzornog odbora INFO POSLOVNE NEKRETNINE  d.d. naknada za rad do zaključno  29.08.2019. bila isplaćivana svaki mjesec. Naknada za rad Nadzornog odbora INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d. od 29.08.2019 pa nadalje  isplaćivati će se  po održanoj sjednici.

 

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine Društva upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid kod Tajnice Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 26. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će istog dana 29. kolovoza 2019. godine u 13.00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

                                                                                                                       

INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d., po direktoru

Zoran Šobot, direktor

Javite nam se

Želite saznati više o našim rješenjima i uslugama ili vam treba pomoć s IT izazovima?