Infosistem

Puni naziv: INFOSISTEM d.d. Izgradnja i održavanje informatičkih sustava

Skraćeni naziv: INFOSISTEM d.d.

Sjedište: Savska opatovina 36, HR-10090 Zagreb

OIB: 93572324237, Matični broj: 03212670

IBAN: HR0824020061100019169 Erste&Steiermärkische Bank d.d.

 

Glavna djelatnost (NKD 2007): J6201 Računalno programiranje

Predsjednica Uprave: Sandra Paškvan

Član Uprave: Josip Barun

Predsjednik Nadzornog odbora: Emin Gaš

 

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080024475

Temeljni kapital: 2.654.550,00 kuna – uplaćen u cijelosti

Pravni oblik: dioničko društvo

Broj dionica: 53.091

50 godina iskustva

Infosistem je moderna tvrtka koja se temelji na više od pedeset godina iskustva i stručnosti u IT industriji. Jedna smo od najiskusnijih regionalnih ICT tvrtki s ekspertizom u savjetovanju, razvoju, implementaciji i održavanju informacijskih sustava.

Svoju poziciju učvrstili smo dugogodišnjom predanošću kvalitetnim rješenjima i uslugama koje pružamo našim klijentima, kao i obvezom da se fokusiramo na praćenje svjetskih trendova u tehnološkom razvoju i know-how naših zaposlenika. Naš imperativ su inovacije i razvoj u skladu s najboljom svjetskom praksom te implementacija najboljih rješenja za specifične zahtjeve klijenata.

Stekli smo povjerenje preko 150 klijenata – iz financijskih, javnih i zdravstvenih institucija.

Prateći informatičke trendove, kontinuirano širimo mrežu poslovnih partnera kako bismo ponudili rješenje koje najbolje može ispuniti zahtjeve klijenata i osigurati digitalnu transformaciju.

Sustav upravljanja kvalitetom u Infosistemu dizajniran je, implementiran i održavan u skladu s načelima i zahtjevima ISO standarda.

Misija

Razvijamo i implementiramo najnaprednija aplikativna rješenja u skladu sa svjetskim trendovima.

Svojim korisnicima olakšavamo obavljanje svakodnevnih poslovnih zadataka, rješavamo izazovne situacije s kojima se susreću te im pomažemo u ostvarenju njihovih strateških ciljeva.

Kako bismo postigli maksimalnu kvalitetu usluga, kontinuirano ulažemo u znanje i motivaciju svojih zaposlenika, a svoje poslovanje usklađujemo s ISO standardima u području upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću i informatičkim uslugama.

Vjerujemo da samo primjenom najboljih praksa i rješenja možemo dostići svoje ciljeve.

Vizija

Naša vizija je biti lider na području inovativnih tehnoloških rješenja kako bismo korisnicima osigurali bezbolnu digitalnu transformaciju.

Zajedničkim snagama možemo učiniti više i bolje. Dugi niz godina uspješno surađujemo s renomiranim partnerima kako bismo svojim korisnicima ponudili najbolja rješenja za njihove potrebe.

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15, 17, 22. i 25. Statuta INFOSISTEM d.d.-a, iz Zagreba, Savska opatovina 36, (dalje u tekstu i kao: Društvo), Uprava Društva donosi dana 17. srpnja 2022. godine sljedeću Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva održat će se 30. kolovoza 2022. godine s početkom u 09.30 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Savska opatovina 36.
Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, imenovanje verifikacijske komisije, verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
2. Donošenje odluke o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine
3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2021.g.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2021.g.
5. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021.g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu za gđu. Sandru Paškvan i gosp. Josipa Barun
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu za gosp. Emina Gaš, gosp. Dina Salihagić i gosp. Luku Kovačić
8. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2022. g.
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
10.Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. g.
11.Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2021.g

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 2) Usvaja se Odluka o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine društva Infosistem d.d.: „Utvrđuje se da zamjeniku predsjednika Glavne skupštine Infosistem d.d., g. Josipu Barunu iz Zagreba, Žuti jarak 23, OIB: 78706996641, istječe dvogodišnji mandat zaključno s danom 29.08.2022. Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Infosistem d.d. bira se: g. Josip Barun iz Zagreba, Žuti jarak 23, OIB: 78706996641. Mandat izabranog zamjenika predsjednika Glavne skupštine traje dvije godine i počinje danom 30.08. 2022. godine.”
Ad 3) Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva za 2021. godinu.
Ad 4) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2021. godinu
Ad 5) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu.
Ad 6) Daje se razrješnica Upravi Društva: „Utvrđuje se da je Uprava INFOSISTEM d.d.-a upravljala Društvom u skladu sa Zakonom i Statutom pa se temeljem navedenog Upravi daje razrješnica za 2021. godinu: gđi Sandri Paškvan iz Zagreba, Domašinečka 4; OIB 08449164730 i gosp. Josipu Barunu iz Zagreba, Žuti jarak 23, OIB: 78706996641.“
Ad 7) Za svakog člana Nadzornog odbora Društva glasuje se pojedinačno o davanju razrješnice za 2021. godinu:
– Daje se razrješnica gosp. Eminu Gašu, OIB: 65916465033, Ulica braće Domany 2, Zagreb – predsjedniku Nadzornog odbora Društva za 2021.godinu
– Daje se razrješnica gosp. Dini Salihagiću, OIB: 50879740633, Sokolovac 10a, Zagreb – zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za 2021.godinu
– Daje se razrješnica gosp. Luki Kovačiću, OIB: 71776912736, Ulica Jurja Dalmatinca 7, Zagreb – članu Nadzornog odbora Društva za 2021.godinu
Ad 8) Usvaja se Plan poslovanja za 2022. godinu.
Ad 9) Usvaja se odluka o izboru članova Nadzornog odbora Infosistem d.d.:
„Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora INFOSISTEM d.d. istječe dvogodišnji mandat zaključno s danom 29.08.2022. Za članove Nadzornog odbora društva Infosistem d.d. biraju se:
– gosp. Emin Gaš, OIB: 65916465033, Ulica braće Domany 2, Zagreb – predsjednik Nadzornog odbora Društva
– gosp. Dino Salihagić, OIB: 50879740633, Sokolovac 10a, Zagreb – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva
– gosp. Luka Kovačić, OIB: 71776912736, Ulica Jurja Dalmatinca 7, Zagreb – član Nadzornog odbora Društva.
Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora Društva traje dvije godine i započinje danom 30.08.2022. godine.“
Ad 10) Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2022.godinu: „Za revizora INFOSISTEM d.d.-a za godinu koja završava 31. prosinca 2022.g imenuje se Perfectus revizija d.o.o., Pohorska 2A, 10090 Zagreb
AD 11) Dobit društva ostvarena u 2021. godini raspoređuje se za pokriće gubitka iz prethodnog razdoblja.

Poziv dioničarima
Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine Društva upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).
Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.
Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid kod Tajnice Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 11:00 do 12:00 sati uz prethodnu najavu na telefon 01/65 00 111 zbog situacije s COVID-19.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 26. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će istog dana 30. kolovoza 2022. godine u 13.00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

 

INFOSISTEM d.d., po Upravi

Sandra Paškvan, predsjednica Uprave

Josip Barun, član Uprave

Javite nam se

Želite saznati više o našim rješenjima i uslugama ili vam treba pomoć s IT izazovima?