Infosistem

Puni naziv: INFOSISTEM d.d. Izgradnja i održavanje informatičkih sustava

Skraćeni naziv: INFOSISTEM d.d.

Sjedište: Savska opatovina 36, HR-10090 Zagreb

OIB: 93572324237, Matični broj: 03212670

IBAN: HR0824020061100019169 Erste&Steiermärkische Bank d.d.

 

Glavna djelatnost (NKD 2007): J6201 Računalno programiranje

Predsjednica Uprave: Sandra Paškvan

Član Uprave: Josip Barun

Predsjednik Nadzornog odbora: Emin Gaš

 

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080024475

Temeljni kapital: 2.654.550,00 kuna – uplaćen u cijelosti

Pravni oblik: dioničko društvo

Broj dionica: 53.091

60 godina iskustva

Infosistem d. d. je suvremena tvrtka s temeljima šezdesetogodišnjeg iskustva i ekspertize na informatičkom području. Jedna smo od najiskusnijih ICT tvrtki u regiji na području razvoja, implementacije i održavanja informacijskih sustava, te pružanja konzultantskih i infrastrukturnih usluga.

Svoje mjesto izborili smo višegodišnjom posvećenosti kvaliteti rješenja i usluga koje pružamo i njegovanjem odnosa sa svojim korisnicima, kao i predanom usmjerenošću na praćenje svjetskih trendova u razvoju tehnologija i razvojem znanja svojih zaposlenika. Imperativ stavljamo na inovativnost i razvoj u skladu s najboljim svjetskim praksama, te usmjerenost na najbolja rješenja za konkretne potrebe svojih korisnika.

Do sada nam je svoje povjerenje poklonilo preko 150 korisnika – od financijskih, državnih, zdravstvenih institucija, gradova, sve do manjih poduzeća različitih profila. Također smo tijekom godina surađivali sa svojim partnerima na međunarodnim projektima u financijskom sektoru (projekti za NKS Hrvatske, OTP banku Hrvatske, Novu KBM Slovenije, PK banku iz Budimpešte, Bunadar banky iz Reykjavika s Islanda, Alpha-Credit banku iz Grčke, Alpha-Credit banku iz Albanije, Sharyah Banku iz Dubaija, UAE te Bank of Cyprus s Cipra).

Prateći IT trendove, konstantno proširujemo krug svojih poslovnih partnera kako bismo ponudili uvijek ono rješenje koje može na najbolji način zadovoljiti zahtjeve naših korisnika te osigurati digitalnu transformaciju, sigurnost, raspoloživost i pouzdanost. Dugogodišnji smo partner renomiranih proizvođača softvera i ICT opreme (Unisys, Oracle, EXUS, OpenText, Microsoft, Cisco, Dell, Printronix, Imprivata…).

Kako bismo osigurali kontinuiranost i kvalitetu procedura u skladu s najvišim svjetskim standardima, u radu se vodimo smjernicama ISO standarda za upravljanje kvalitetom, informacijsku sigurnost te upravljanje IT uslugama.

Misija

Razvijamo i implementiramo najnaprednija aplikativna rješenja u skladu sa svjetskim trendovima.

Svojim korisnicima olakšavamo obavljanje svakodnevnih poslovnih zadataka, rješavamo izazovne situacije s kojima se susreću te im pomažemo u ostvarenju njihovih strateških ciljeva.

Kako bismo postigli maksimalnu kvalitetu usluga, kontinuirano ulažemo u znanje i motivaciju svojih zaposlenika, a svoje poslovanje usklađujemo s ISO standardima u području upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću i informatičkim uslugama.

Vjerujemo da samo primjenom najboljih praksa i rješenja možemo dostići svoje ciljeve.

Vizija

Naša vizija je biti lider na području inovativnih tehnoloških rješenja kako bismo korisnicima osigurali bezbolnu digitalnu transformaciju.

Zajedničkim snagama možemo učiniti više i bolje. Dugi niz godina uspješno surađujemo s renomiranim partnerima kako bismo svojim korisnicima ponudili najbolja rješenja za njihove potrebe.

 

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15, 17, 22. i 25. Statuta INFOSISTEM d.d.-a, iz Zagreba, Savska opatovina 36, (dalje u tekstu i kao: Društvo), Uprava Društva donosi dana 20. srpnja 2021. godine, slijedeću Odluku o sazivanju

 

GLAVNE SKUPŠTINE INFOSISTEM d.d.

 

Glavna skupština Društva započeti će 26. kolovoza 2021. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Savska opatovina 36.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Otvaranje Glavne skupštine, imenovanje verifikacijske komisije, verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
 2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
 3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020.g.
 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020.g.
 5. Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2020.g.
 6. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2020.g.
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu za gđu. Sandru Paškvan i Josipa Barun
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu za gđu Irenu Hodak, gosp. Slavka Jereb, gosp. Karla Kardov i gosp. Roka Vodopiju
 9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu za gosp. Emina Gaš, gosp. Dina Salihagić i gosp.Luku Kovačić
 10. Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2020.g.
 1. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2021. g.
 2. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. g.
 3. Donošenje odluke o otpisu obveza za dividende u zastari.

 

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2)      Donosi se Odluka o predsjedniku Glavne skupštine društva Infosistem d.d.:

„ Utvrđuje se da predsjedniku Glavne skupštine Infosistem d.d. zaključno s danom 29.08.2021. ističe dvogodišnji mandat. Za predsjednika Glavne skupštine Infosistem d.d. bira se: Sandra Paškvan iz Zagreba, Domašinečka 4; OIB 08449164730. Mandat izabranog predsjednika Glavne skupštine traje dvije godine i počinje s danom 30.08. 2021. godine.“

Ad 3)      Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva za 2020. godinu.

Ad 4)      Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020. godinu.

Ad 5)      Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2020. godinu.

Ad 6)      Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu

Ad 7)      Daje se razrješnica Upravi Društva, gđi S.Paškvan i gosp. J.Barun za    2020.godinu

Ad 8)      Za svakog člana Nadzornog odbora Društva glasuje se pojedinačno o davanju razrješnice za 2020. godinu:

 • Daje se razrješnica gđi. Ireni Hodak, OIB: 68510739000, Vinkuran, Kučine 62 – predsjedniku Nadzornog odbora Društva za period od 01.01.2020. do 28.08.2020.
 • Daje se razrješnica Slavku Jerebu, OIB: 83258726492, Pula, Zadarska 17 –  zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za period od 01.01.2020. do 28.08.2020.
 • Daje se razrješnica gosp. Karlu Kardovu, OIB: 40471458781, Split, Sv. Nikole Tavelića 45-članu Nadzornog odbora Društva za period od 01.01.2020. do 28.08.2020.
 • Daje se razrješnica gosp. Roku Vodopiji iz Zagreba, Gustava Krkleca 34; OIB 73200317941 – članu Nadzornog odbora Društva za period od 01.01.2020. do 28.08.2020.

Ad 9)      Za svakog člana Nadzornog odbora Društva glasuje se pojedinačno o davanju razrješnice za 2020. godinu:

 • Daje se razrješnica gosp. Eminu Gaš, OIB: 65916465033, Ulica braće Domany 2, Zagreb  – predsjedniku Nadzornog odbora Društva za period od 28.08.2020. do 31.12.2020.
 • Daje se razrješnica Dini Salihagić, OIB: 50879740633, Sokolovac 10a, Zagreb –  zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za za period od 28.08.2020. do 31.12.2020.
 • Daje se razrješnica Luki Kovačić, OIB: 71776912736, Ulica Jurja Dalmatinca 7, Zagreb – članu Nadzornog odbora Društva za za period od 28.08.2020. do 31.12.2020.

Ad 10)   Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitaka za 2020.g.: „Prema usvojenim financijskim izvještajima gubitak poslovne godine iznosi 1.714.159,17 kn.

Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 1.431.341,80 kn te će se iskoristiti za pokriće gubitka poslovne godine. Preostali iznos gubitka poslovne godine u iznosu 282.817,37 kn se zadržava odnosno prenosi u buduća razdoblja kao preneseni gubitak.“

Ad 11)   Usvaja se Plan poslovanja za 2021.g.

Ad 12)  Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2021..g: „Za revizora INFOSISTEM d.d.-a za  godinu koja završava 31. prosinca 2021.g imenuje se Perfectus revizija d.o.o., Pohorska 2A,  10090 Zagreb.“

Ad 13)   Donosi se odluka o otpisu obveza za dividende u zastari :

Glavna Skupština donosi Odluku o otpisu obveza za dividende koje su otišle u zastaru iz razdoblja prije 2010. godine u sljedećim iznosima:

 

Obveze za dividende dioničarima (1994) 28,57
Obveze za dividende dioničarima (1996) 53,05
Obveze za dividende dioničarima (1997) 3.044,80
Obveze za dividende dioničarima (1998-2005) 26.452,81
Obveze za dividende dioničarima (2006) 7.591,00
Obveze za dividende dioničarima (2007) 3.388,36
Obveze za dividende dioničarima (2008) 4.716,00
Obveze za dividende dioničarima (2010) 41.150,76
UKUPNO 86.425,35

 

 

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine Društva upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da se zbog epidemioloških mjera najave najmanje tri dana prije održavanja Skupštine na mail inorsic@infosistem.hr. Ova najava je isključivo zbog epidemioloških mjera i neće imati posljedicu na sudjelovanje u Skupštini niti na glasanje. Također, molimo sudionike da  dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika.

Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

 

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid kod Tajnice Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 11.00 do 12.00 sati, uz prethodnu najavu na telefon 01/65 00 111 zbog situacije sa COVID-19.

 

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 26. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će istog dana 26. kolovoza 2021. godine u 12.00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

 

INFOSISTEM d.d., po Upravi

Sandra Paškvan, predsjednica Uprave

Josip Barun, član Uprave

Javite nam se

Želite saznati više o našim rješenjima i uslugama ili vam treba pomoć s IT izazovima?