Infosistem

Puni naziv: INFOSISTEM d.d. Izgradnja i održavanje informatičkih sustava

Skraćeni naziv: INFOSISTEM d.d.

Sjedište: Ivana Šibla 15, HR-10020 Zagreb

OIB: 93572324237, Matični broj: 03212670

IBAN: HR0824020061100019169 Erste&Steiermärkische Bank d.d.

 

Glavna djelatnost (NKD 2007): J6201 Računalno programiranje

Predsjednik Uprave: Robert Mišeta

Predsjednica Nadzornog odbora: Irena Hodak

 

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080024475

Temeljni kapital: 2.654.550,00 kuna – uplaćen u cijelosti

Pravni oblik: dioničko društvo

Broj dionica: 53.091

50 godina iskustva

Infosistem d. d. je suvremena tvrtka s temeljima pedesetogodišnjeg iskustva i ekspertize na informatičkom području. Jedna smo od najiskusnijih ICT tvrtki u regiji na području razvoja, implementacije i održavanja informacijskih sustava, te pružanja konzultantskih i infrastrukturnih usluga.

Svoje mjesto izborili smo višegodišnjom posvećenosti kvaliteti rješenja i usluga koje pružamo i njegovanjem odnosa sa svojim korisnicima, kao i predanom usmjerenošću na praćenje svjetskih trendova u razvoju tehnologija i razvojem znanja svojih zaposlenika. Imperativ stavljamo na inovativnost i razvoj u skladu s najboljim svjetskim praksama, te usmjerenost na najbolja rješenja za konkretne potrebe svojih korisnika.

Do sada nam je svoje povjerenje poklonilo preko 150 korisnika – od financijskih, državnih, zdravstvenih institucija, gradova, sve do manjih poduzeća različitih profila. Također smo tijekom godina surađivali sa svojim partnerima na međunarodnim projektima u financijskom sektoru (projekti za NKS Hrvatske, OTP banku Hrvatske, Novu KBM Slovenije, PK banku iz Budimpešte, Bunadar banky iz Reykjavika s Islanda, Alpha-Credit banku iz Grčke, Alpha-Credit banku iz Albanije, Sharyah Banku iz Dubaija, UAE te Bank of Cyprus s Cipra).

Prateći IT trendove, konstantno proširujemo krug svojih poslovnih partnera kako bismo ponudili uvijek ono rješenje koje može na najbolji način zadovoljiti zahtjeve naših korisnika te osigurati digitalnu transformaciju, sigurnost, raspoloživost i pouzdanost. Dugogodišnji smo partner renomiranih proizvođača softvera i ICT opreme (Unisys, Oracle, EXUS, OpenText, Microsoft, Cisco, Dell, Printronix, Imprivata…).

Kako bismo osigurali kontinuiranost i kvalitetu procedura u skladu s najvišim svjetskim standardima, u radu se vodimo smjernicama ISO standarda za upravljanje kvalitetom, informacijsku sigurnost te upravljanje IT uslugama.

Misija

Razvijamo i implementiramo najnaprednija aplikativna rješenja u skladu sa svjetskim trendovima.

Svojim korisnicima olakšavamo obavljanje svakodnevnih poslovnih zadataka, rješavamo izazovne situacije s kojima se susreću te im pomažemo u ostvarenju njihovih strateških ciljeva.

Kako bismo postigli maksimalnu kvalitetu usluga, kontinuirano ulažemo u znanje i motivaciju svojih zaposlenika, a svoje poslovanje usklađujemo s ISO standardima u području upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću i informatičkim uslugama.

Vjerujemo da samo primjenom najboljih praksa i rješenja možemo dostići svoje ciljeve.

Vizija

Naša vizija je biti lider na području inovativnih tehnoloških rješenja kako bismo korisnicima osigurali bezbolnu digitalnu transformaciju.

Zajedničkim snagama možemo učiniti više i bolje. Dugi niz godina uspješno surađujemo s renomiranim partnerima kako bismo svojim korisnicima ponudili najbolja rješenja za njihove potrebe.

Uprava Društva donosi dana 17. srpnja 2018. godine, sljedeću Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva započeti će 28. kolovoza 2018. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Glavne skupštine, imenovanje verifikacijske komisije, verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
 2. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2017.g.
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017.g.
 4. Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2017.g.
 5. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017.g.
 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu.
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu
 8. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2017.g. i isplati dividende
 9. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2018. g.
 10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. g.

 

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2)  Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva za 2017. godini.

Ad 3)  Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu.

Ad 4)  Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2017. godinu.

Ad 5)  Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu

Ad 6)  Daje se razrješnica Upravi Društva za 2017.g.

Ad 7)  Za svakog člana Nadzornog odbora Društva glasuje se pojedinačno o davanju razrješnice za 2017. godinu:

 • Daje se razrješnica gđi. Ireni Hodak, OIB: 68510739000, Vinkuran, Kučine 62 – predsjedniku Nadzornog odbora Društva za 2017.g.
 • Daje se razrješnica gosp. Mladenu Krtaliću, OIB: 16821438315, Zagreb, Martićeva 5 – zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za 2017.g.
 • Daje se razrješnica Slavku Jerebu, OIB: 83258726492, Pula, Zadarska 17 –  članu Nadzornog odbora Društva za 2017.g.
 • Daje se razrješnica gosp. Karlu Kardovu, OIB: 40471458781, Split, Sv. Nikole Tavelića 45-članu Nadzornog odbora Društva za 2017.g.
 • Daje se razrješnica gđi. Eleni Tejani Novotel, OIB: 10282403536, Dugo Selo, Ulica Josipa Predavca 1 B –  članu Nadzornog odbora Društva za 2017.g.

Ad 8)  Usvaja se prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2017.g.: „Ostvarena dobit za 2017. godinu u iznosu 900.483,03 kn raspodjeljuje se za: isplatu dividende u iznosu 5,00 kn

po dionici (10% nominalne vrijednosti), sveukupno 265.455,00 kn. Dividenda će se isplatiti 11. rujna 2018. godine svim dioničarima Društva koji 04. rujna 2018. godine imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva.

Preostali iznos ostvarene dobiti od 635.028,03 kn raspodjeljuje se u zadržanu dobit“.

Ad 9)  Usvaja se Plan poslovanja za 2018.g.

Ad 10)  Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2018.g: „Za revizora INFOSISTEM d.d.-a za godinu koja završava 31. prosinca 2018. imenuje se «CONSULTUM KOMPARIĆ» d.o.o. 52100 Pula, Argonautska 28.“

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine Društva upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija,bit će dostupna dioničarima na uvid kod Tajnice Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 26. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će istog dana 28. kolovoza 2018. godine u 15.00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

 

INFOSISTEM d.d., po Upravi

Robert Mišeta, predsjednik Uprave

 

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15, 17, 22. i 25. Statuta INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.-a, iz Zagreba, Ivana Šibla 15, (dalje u tekstu i kao: Društvo), direktor Društva donosi dana 17. srpnja 2018. godine, sljedeću Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.

Glavna skupština Društva započeti će 28. kolovoza 2018. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15. Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Glavne skupštine, imenovanje verifikacijske komisije, verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
 2. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2017.g.
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017.g.
 4. Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2017.g.
 5. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017.g.
 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu.
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu
 8. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2017.g.
 9. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2018. g.
 10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. g.

 

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2)  Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva za 2017. godini.

Ad 3)  Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu.

Ad 4)  Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2017. godinu.

Ad 5)  Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu

Ad 6)  Daje se razrješnica Upravi Društva za 2017.g.

Ad 7)  Za svakog člana Nadzornog odbora Društva glasuje se pojedinačno o davanju razrješnice za 2017. godinu:

 • Daje se razrješnica gđi. Ireni Hodak, OIB: 68510739000, Vinkuran, Kučine 62 – predsjedniku Nadzornog odbora Društva za 2017.g.
 • Daje se razrješnica gđi. Branki Anadolac, OIB: 55092736016, Zagreb, Klaićeva 11A – zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za 2017.g.
 • Daje se razrješnica gosp. Slavku Jerebu, OIB: 83258726492, Pula, Zadarska 17 –  članu Nadzornog odbora Društva za 2017.g.
 • Daje se razrješnica gosp. Karlu Kardovu, OIB: 40471458781, Split, Sv. Nikole Tavelića 45 – članu Nadzornog odbora Društva za 2017.g.

Ad 8)  Usvaja se prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2017.g.: „Ostvarena dobit za 2017. godinu u iznosu 103.679,23kn raspodjeljuje se u zadržanu dobit“.

Ad 9)  Usvaja se Plan poslovanja za 2018.g.

Ad 10) Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2018.g: „Za revizora INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.-a za godinu koja završava 31. prosinca 2018. imenuje se «CONSULTUM KOMPARIĆ» d.o.o. 52100 Pula, Argonautska 28.“

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine Društva upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid kod Tajnice Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 26. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će istog dana 28. kolovoza 2018. godine u 13.00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

                                                                                                                        

 INFO POSLOVNE NEKRETNINE d.d.,

 po direktoru

Robert Mišeta, direktor

Javite nam se

Želite saznati više o našim rješenjima i uslugama ili vam treba pomoć sa IT izazovima?